Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Καρκίνος του προστάτη & σεξουαλικότητα. Ο ρόλος των νοσηλευτών στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών: Βιβλιογραφική ανασκόπηση

Βαρβάρα Καραγεωργίου

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός επιζώντων από καρκίνο του προστάτη  με σεξουαλική δυσλειτουργία, η οποία επιδρά στην ποιότητα ζωής, έχει δημιουργήσει την ανάγκη για απόκτηση περισσότερης γνώσης γύρω από την ολιστική νοσηλευτική φροντίδα των ασθενών αυτών.

Σκοπός: H διερεύνηση του ρόλου των νοσηλευτών στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ως προς τη σεξουαλικότητα των ασθενών με καρκίνο του προστάτη

Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, η οποία περιελάμβανε την αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών εργασιών στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Google Scholar και PubMed, καθώς και χειροδιαλογή βιβλίων, που αναφέρονται στη σεξουαλικότητα των ασθενών με καρκίνο του προστάτη και δημοσιεύθηκαν από το 2014 έως το 2020. Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι εξής: «καρκίνος προστάτη», «ποιότητα ζωής», «σεξουαλική δυσλειτουργία», «σεξουαλικότητα».

Αποτελέσματα: Των μελετών έδειξαν ότι οι θεραπείες για τον καρκίνο του προστάτη επιδρούν αρνητικά στη σεξουαλικότητα των ασθενών και όχι αυτός καθαυτός ο καρκίνος. Λόγω του χαρακτηριστικού της χρονιότητας του συγκεκριμένου καρκίνου, εν αντιθέσει της μεταστατικής πορείας του καρκίνου γενικά, πρωτεύον ζητούμενο είναι η επιβίωση, αλλά το αμέσως επόμενο τίθεται η καλή ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία. Η ποιότητα ζωής των αντρών με καρκίνο του προστάτη επηρεάζεται από τη σεξουαλική τους λειτουργία, καθώς αυτή αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας στη ζωή τους. Οι εν λόγω ασθενείς δηλώνουν την ευγνωμοσύνη τους σε όσους γιατρούς και νοσηλευτές αφιέρωσαν χρόνο για τις απορίες και τις ανησυχίες τους. Η λήψη σεξουαλικού ιστορικού αποτελεί μέρος της νοσηλευτικής αξιολόγησης, η οποία χρειάζεται να συμβαίνει από τη διάγνωση έως και μετά τη θεραπεία. Η εξειδίκευση των νοσηλευτών σε θέματα σεξουαλικότητας κρίνεται απαραίτητη για την παροχή ποιοτικής και ολιστικής φροντίδας.   

Συμπεράσματα: Ο ρόλος των νοσηλευτών μέσω της νοσηλευτικής αξιολόγησης είναι καθοριστικός, καθώς δύναται να βελτιώσει τη σεξουαλικότητα και επομένως την ποιότητα ζωής των επιζώντων από καρκίνο του προστάτη. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν μελέτες, ώστε να εξεταστούν αποτελεσματικές μέθοδοι για τη διαχείριση των σεξουαλικών παρενεργειών από τις θεραπείες του καρκίνου του προστάτη.

Λέξεις κλειδιά: Καρκίνος προστάτη, ποιότητα ζωής, σεξουαλική δυσλειτουργία, σεξουαλικότητα

Διαμοιράστε το:
Copyright © 2022 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.