Quarterly scientific journal

Search

Advanced searchMore

Time range

Found 5 results for your search.

Rostrum of Asclepius Vol 4, No. 3 (2005): July - September 2005

Diagnosis of Alzheimers Disease

Nikolaos Fotos , Konstantinos Pantazis

Rostrum of Asclepius Vol 11, No. 2 (2012): April - June 2012

Alzheimers disease and stigmatization

Antigoni Fountouki , Stavros Toulis , Aggeliki Nousi , Dimitrios Kosmidis , Dimitrios Theofanidis

Rostrum of Asclepius Vol 14, No. 2 (2015): April - June 2015

Nursing interventions and protective measures during hospitalization of a patient with Middle East Respiratory Syndrome -coV. A case report

Georgios Argyriou , Sofia Lioli , Aggeliki Parlantza , Anastasia Tsioka , Ioanna Psarakou , Maria Kourkouta , Gabriel Lazos

Rostrum of Asclepius Vol 19, No. 4 (2020): October - December 2020

The COVID-19 pandemic and its impact on mental health

Μagdalini Triantafyllidou

Rostrum of Asclepius Vol 20, No. 1 (2021): January - March 2021

Preventive measures to avoid or slow down Alzheimers disease

Despina Kenevetzidou , Nikolaos Biagis , Vasiliki Zisimopoulou , Dimitrios Papageorgiou

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.