Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Οδηγίες προς τους συγγραφείς

Η ελεύθερη εγγραφή και η σύνδεση είναι απαραίτητες για την υποβολή άρθρων διαδικτυακά και για τον έλεγχο της κατάστασης των υποβολών σας.

1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2. ΥΠΟΒΟΛΗ

3. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

 

 

1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Υποβάλλοντας ένα χειρόγραφο ή κατά την επεξεργασία του προς δημοσίευση, το όνομά σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η ιδιότητα, καθώς και άλλα στοιχεία της καρτέλας σας, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη διαδικασία της δημοσίευση. Το περιοδικό αναγνωρίζει τη σημασία της προστασίας των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται από τους χρήστες κατά τη λειτουργία αυτής της υπηρεσίας και έχει εφαρμόσει πρακτικές για να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται μέτρα για τη διατήρηση της ασφάλειας, της ακεραιότητας και του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και επεξεργάζονται από το περιοδικό. Στον κατάλογο συγγραφέων του περιοδικού δημοσιεύουνται μόνο το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα των συγγραφέων, ενώ στο pdf του πλήρους άρθρου υπάρχουν και τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο αλληλογραφίας.

 

 

2. ΥΠΟΒΟΛΗ

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας στο Βήμα του Ασκληπιού. Σημειώστε ότι η υποβολή σας συνεπάγεται ότι το περιεχόμενο δεν έχει δημοσιευτεί ή υποβληθεί για δημοσίευση αλλού, με εξαίρεση μιας σύντομης περίληψης σε εργασίες επιστημονικής συνάντησης ή συνεδρίου. Οι εσωτερικές υποβολές, δηλαδή άρθρα που έχουν συνταχθεί από τη Διεύθυνση ή τη Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού, θα σταλούν σε Συντάκτες  και Αξιολογητές που δεν έχουν σχέση με τον συγγραφέα και θα παρακολουθούνται προσεκτικά για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει μεροληπτική αξιολόγηση από ομότιμους.


Μόλις προετοιμάσετε την υποβολή σας σύμφωνα με τις Αναλυτικές Οδηγίες, το αρχείο του άρθου θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://www.vima-asklipiou.gr/writing/authors-login/.


Εαν δεν έχετε υποβάλει ξανά άρθρο στο περιοδικό, χρειάζεται να κάνετε πρώτα εγγραφή (δωρεάν) ώστε να δηλώσετε τα στοιχεία σας στο σύστημα και μετά έχετε τη δυνατότητα μέσα από τον λογαριασμό σας να κάνετε την υποβολή του άρθρου. Όσοι χρήστες έχετε αριθμό ORCID iD (ένα μοναδικό αναγνωριστικό συγγραφέα), σας προτρέπουμε να το συμπληρώσετε στα στοιχεία σας. 

Το Βήμα του Ασκληπιού δημοσιεύει:

Ερευνητικές μελέτες: Κλινικές ή πειραματικές, προοπτικές ή αναδρομικές που πραγματοποιήθηκαν με βάση ερευνητικό πρωτόκολλο, το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στη μεθοδολογία. Επίσης, έχουν σαφή δομή και η έκτασή τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 25 δακτυλογραφημένες σελίδες (μαζί με τους πίνακες και τις βιβλιογραφικές παραπομπές). Επιγραμματικά η δομή είναι η ακόλουθη (παρακάτω δίνονται αναλυτικές οδηγίες).

Ελληνική περίληψη (εισαγωγή, σκοπός, υλικό-μέθοδος, αποτελέσματα, συμπεράσματα)

Αγγλική περίληψη (Abstract) (introduction, aim, material-methods, results, conclusions)

Λέξεις-Κλειδιά: 3-5 λέξεις

Δομή κυρίως κειμένου

 • Εισαγωγή
 • Υλικό-Μέθοδος
 • Αποτελέσματα
 • Συζήτηση
 • Συμπεράσματα
 • Βιβλιογραφία

Ανασκοπήσεις (περιγραφικές ή συστηματικές): Αναπτύσσονται ενδιαφέροντα θέματα, που σχετίζονται με τις επιστήμες υγείας, γράφονται από ένα ή δύο συγγραφείς (περιγραφικές) ή παραπάνω από δύο (συστηματικές).

Ειδικά άρθρα (ελεύθερη η δομή)

Επίκαιρα θέματα: Γίνεται σύντομη περιγραφή των τελευταίων απόψεων σε συγκεκριμένο θέμα)

Μελέτες περιπτώσεων: Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις γίνονται δεκτές εφόσον αφορούν συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας και έχει ακολουθηθεί νέα μεθοδολογία στην αντιμετώπισή του. Συνοδεύονται πάντοτε από περίληψη στην ελληνική γλώσσα, η οποία αποτελείται από 100-250 περίπου λέξεις με 3-4 λέξεις κλειδιά και η αντίστοιχη αγγλική. Το κείμενο της εργασίας κατανέμεται ως εξής: εισαγωγή, περιγραφή της περίπτωσης ή των περιπτώσεων και συμπεράσματα. Η βιβλιογραφία είναι μικρής έκτασης και απόλυτα ειδική με το θέμα. Αναγράφονται τα ονόματα μόνο εκείνων που πήραν ενεργό μέρος στη μελέτη της περίπτωσης, ενώ σ’ αυτούς που έδωσαν πληροφορίες εκφράζονται ευχαριστίες.

Άρθρα - Σχόλια συντακτικής επιτροπής

Βιβλιοκρισία – βιβλιοπαρουσίαση

Γράμματα προς τη Σύνταξη: Περιέχουν κρίσεις για δημοσιευμένα άρθρα, πρόδρομα αποτελέσματα εργασιών, κρίσεις για το περιοδικό κ.λπ. Δημοσιεύονται κατά την κρίση της Συντακτικής Επιτροπής και πρέπει να είναι ενυπόγραφα. Η έκτασή τους να μην ξεπερνά τις 500 λέξεις.

Νομοθεσία: Δημοσιεύματα της Εφημερίδας της Κυβέρνησης που έχουν σχέση άμεση ή έμμεση με την εκπαίδευση και τις επιστήμες υγείας.

Λίστα Ελέγχου προετοιμασίας υποβολής άρθρου

Ως μέρος της διαδικασίας υποβολής, είναι απαραίτητο οι συγγραφείς να ελέγχουν τη συμμόρφωση της υποβολής με όλα τις ακόλουθες απαιτήσεις. Οι  υποβολές που δεν τηρούν τις οδηγίες αυτές μπορεί να επιστραφούν στους συγγραφείς.

 1. Γλώσσα: Οι μελέτες που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να είναι γραμμένες σε ομοιόμορφη γλώσσα και να είναι καλά τεκμηριωμένες βιβλιογραφικά. Η εργασία πρέπει να είναι γραμμένη στη δημοτική γλώσσα, σε μονοτονικό σύστημα. Οι μελέτες που υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύονται από ελληνική περίληψη, εφόσον οι συγγραφείς γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα πλαίσια αναβάθμισης του περιοδικού, τα άρθρα που θα στέλνονται προς δημοσίευση, θα πρέπει πλέον απαραιτήτως να έχουν τις βιβλιογραφικές τους αναφορές μόνο με λατινικούς χαρακτήρες. π.χ. Babatsikou F. Environmental Health. Rostrum of Asclepius 2011; 10(2):165-168.
   
 2. Υποβολή μελέτης: Η υποβολή της μελέτης γίνεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του συστήματος υποβολής του περιοδικού, σε αρχεία κειμένου ΜS Word. Κατά τη διαδικασία υποβολής, υποχρεωτικά πρέπει να δηλώσετε όλους τους συγγραφείς, με τη σειρά που πρέπει να εμφανίζονται και να δηλώσετε στο αντίστοιχο πεδίο ποιος είναι ο υπεύθυνος αλληλογραφίας. Στο όνομα του συγγραφέα πληκτρολογείτε το επίθετό του και αν εμφανιστεί το όνομα στην αναδυόμενη λίστα από τη βάση του περιοδικού, επιλέξτε το, διαφορετικά συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία του κάθε νέου συγγραφέα. Συμπληρώστε τις απαραίτητες πληροφορίες του άρθρου: Τίτλος/ Περίληψη/ Λέξεις Κλειδιά/ Αγγλικός Τίτλος/ Αγγλική Περίληψη/ Αγγλικές Λέξεις Κλειδιά. Βεβαιωθείτε ότι οι λέξεις κλειδιά είναι ορθογραφικά σωστές. Κατά την πληκτρολόγηση θα εμφανίζονται σχετικές λέξεις στην αναδυόμενη λίστα. Επιλέξτε τη σωστή με αριστερό κλικ και συνεχίστε μέχρι να ολοκληρώσετε. Στα πεδίο με τα αρχεία, θα πρέπει υποχρεωτικά να επισυνάψετε δύο έγγραφα: 1. Το πρώτο περιλαμβάνει μόνο τον τίτλο, τους συγγραφείς και τις ιδιότητές τους και τον υπεύθυνο αλληλογραφίας (όλες οι πληροφορίες πρέπει να γράφονται τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά). 2. Το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει τον τίτλο, τις περιλήψεις, το κυρίως άρθρο και όλους τους πίνακες και τα διαγράμματα, μαζί με την βιβλιογραφία. Στο αρχείο αυτό δεν πρέπει να υπάρχει κανένα προσωπικό δεδομένο που να μπορεί να συνδέσει κάποιον συγγραφέα με το άρθρο.
   
 3. Προετοιμασία μελέτης: Η μελέτη δακτυλογραφείται σε λευκό χαρτί Α4, με 1,5 γραμμή διάστιχο και αφήνετε περιθώριο τουλάχιστον 2,5 cm δεξιά και αριστερά του κειμένου. Κάθε ενότητα της μελέτης αρχίζει σε ξεχωριστή σελίδα. Η αρίθμηση αρχίζει από τη σελίδα που φέρει τον τίτλο και γίνεται διαδοχικά ως εξής: σελίδα τίτλου, περίληψη και λέξεις κλειδιά, αγγλική περίληψη και λέξεις κλειδιά, κυρίως κείμενο, βιβλιογραφικές παραπομπές, πίνακες, εικόνες, λεζάντες. Όλες οι σελίδες αριθμούνται, στην κάτω δεξιά γωνία, με αραβικούς αριθμούς, αρχίζοντας από τη σελίδα τίτλου.
   
  • Σελίδα τίτλου: Περιλαμβάνει τον τίτλο του άρθρου, ο οποίος πρέπει να είναι σύντομος και περιεκτικός και τον υπότιτλο, εάν υπάρχει. Στη σελίδα τίτλου γράφονται, ακόμη, τα ονόματα όλων των συγγραφέων και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους με την εξής σειρά: επίθετο, μικρό όνομα,  οι μεγαλύτεροι ακαδημαϊκοί τίτλοι τους, το ίδρυμα, η σχολή, η κλινική ή το εργαστήριο από το οποίο προέρχονται και η ηλεκτρονική διεύθυνση του κάθε συγγραφέα ξεχωριστά. Τα ονόματα των συγγραφέων χωρίζονται μεταξύ τους με κόμμα. Στο κάτω μέρος της σελίδας γράφεται η διεύθυνση και ο συγγραφέας με τον οποίο πρέπει να επικοινωνεί το περιοδικό για κάθε ενημέρωση σχετικά με τη μελέτη που υποβάλλεται. Επειδή πολλές φορές η ημερομηνία δημοσίευσης μιας εργασίας απέχει αρκετά από την ημερομηνία υποβολής της, επιβάλλεται η καταχώριση της τελευταίας σε υποσημείωση στην πρώτη σελίδα.
  • Περίληψη στην Ελληνική: Η περίληψη δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 200-320 λέξεις. Η δομή της περίληψης είναι ως εξής : μικρή εισαγωγή 3 γραμμών, σκοπός, υλικό και μέθοδος, αποτελέσματα, συμπεράσματα. Στη συνέχεια, ακολουθούν 3-5 λέξεις κλειδιά, οι οποίες αντιστοιχούν στους διεθνείς όρους λεξικογράφησης, που χρησιμοποιεί το Index Medicus και ακριβώς μετά ακολουθεί ο υπεύθυνος αλληλογραφίας με διεύθυνση, τηλέφωνο ή και e-mail.
  • Περίληψη στην Αγγλική: Η περίληψη στην Αγγλική  θα πρέπει να είναι ακριβώς  ίδια με τη περίληψη στην Ελληνική.  Πριν την περίληψη αναγράφονται στην Αγγλική και όλα τα στοιχεία του τίτλου (τίτλος εργασίας, ονόματα συγγραφέων). Μετά το τέλος της περίληψης ακολουθούν τα: «key-words» και «corresponding author».
  • Κείμενο: Πρέπει να παρατίθενται όλα τα στοιχεία με σαφήνεια και η έκταση του να μην υπερβαίνει τις 10 δακτυλογραφημένες σελίδες. Διαιρείται σε τμήματα με τις επικεφαλίδες: εισαγωγή, υλικό και μέθοδος, αποτελέσματα, συζήτηση, συμπεράσματα. Η δομή αυτή δεν είναι υποχρεωτική σε κάποια άρθρα όπως οι απλές ανασκοπήσεις, τα ειδικά άρθρα κ.α.
  • Πίνακες: Γράφονται σε ξεχωριστή σελίδα ο καθένας, δακτυλογραφημένοι με διπλό διάστημα. Η αρίθμηση γίνεται με αραβικούς αριθμούς (πίνακας 1, πίνακας 2 κ.ο.κ.), με τη σειρά που εμφανίζονται στο κείμενο και σημειώνεται σύντομος τίτλος για τον καθένα που τοποθετείται πάνω από τον πίνακα. Δεν επιτρέπονται χρώματα ή διαβαθμίσεις γκρίζου στα πεδία ενός πίνακα, εκτός κι αν είναι απαραίτητο για την καλύτερη κατανόηση των δεδομένων. Τα δεδομένα πρέπει να γράφονται με τέτοιο τρόπο, ώστε οι στήλες που έχουν παρόμοιο περιεχόμενο να διαβάζονται κάθετα και όχι οριζόντια. Το περιεχόμενο των πινάκων πρέπει να είναι σαφές, ώστε τα δεδομένα να είναι κατανοητά, χωρίς να είναι απαραίτητη η αναδρομή στο κείμενο.
  • Εικόνες, Σχήματα και Διαγράμματα: Οι φωτογραφίες/εικόνες, τα σχήματα και τα διαγράμματα ονομάζονται αντίστοιχα εικόνες, σχήματα και διαγράμματα και αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς (Εικόνα 1, Σχήμα 1, Διάγραμμα 1, Διάγραμμα 2 κ.ο.κ.). Πρέπει να είναι ευκρινείς, έγχρωμες ή ασπρόμαυρες. Κάτω από κάθε εικόνα τοποθετείται η λεζάνατα της. Εάν η εικόνα έχει δημοσιευτεί αλλού, σημειώνεται στις ευχαριστίες η πηγή προέλευσης και πρέπει να υπάρχει η γραπτή άδεια του εκδότη που έχει την αποκλειστικότητα της αναδημοσίευσης. Σε περίπτωση που υπάρχουν φωτογραφίες ατόμων, θα πρέπει να μη διακρίνονται τα πρόσωπα ή να συνοδεύονται από γραπτή άδεια χρησιμοποίησης των φωτογραφιών τους ως έχουν. Οι εικόνες δεν πρέπει να ξεπερνούν τις διαστάσεις μιας σελίδας Α4.
  • Λεζάντες εικόνων: Τοποθετούνται κάτω από κάθε εικόνα, σχήμα ή διάγραμμα και αριθμούνται σύμφωνα με τις αντίστοιχες εικόνες ή διαγράμματα, με τη σειρά που εμφανίζονται.
  • Βιβλιογραφικές αναφορές: Ακολουθείται το σύστημα Vancouver. Ο αριθμός των βιβλιογραφικών αναφορών δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 45 ανά άρθρο. Η αρίθμηση των βιβλιογραφικών παραπομπών γίνεται με τη σειρά που εμφανίζονται στο κείμενο. Όλες οι βιβλιογραφικές παραπομπές που αναφέρονται στο κείμενο καταχωρούνται στο βιβλιογραφικό κατάλογο, που αρχίζει σε ιδιαίτερη σελίδα μετά το κείμενο και τις ευχαριστίες. Η χρησιμοποίηση των περιλήψεων ως βιβλιογραφικών παραπομπών θα πρέπει να αποφεύγεται. Το όνομα των συγγραφέων γράφεται πάντα μετά το επώνυμο και μόνο τα αρχικά, χωρίς τελεία. Ακολουθεί ο τίτλος της εργασίας, ο τίτλος του περιοδικού, η χρονολογία, ο τόμος, το τεύχος και η πρώτη και τελευταία σελίδα. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν αναφέρεται όνομα συγγραφέα (π.χ. άρθρο σύνταξης), χρησιμοποιείται η λέξη «Anonymous» και, για ελληνικές μελέτες, η λέξη «Ανώνυμος». Μετά το Ανώνυμος ακολουθούν τα υπόλοιπα στοιχεία, όπως πιο πάνω.
   Παραδείγματα αναγραφής βιβλιογραφιών αναφέρονται παρακάτω:
   • Άρθρα περιοδικών: Αναφέρονται τα επώνυμα όλων των συγγραφέων ακολουθούμενα από τα αρχικά των ονομάτων τους χωρίς τελείες μέχρι έξι σε αριθμό (εάν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι, ακολουθεί η ένδειξη "και συν." για ελληνικό άρθρο ή "et al." για αγγλικό), ο τίτλος της εργασίας, η συντομογραφία του περιοδικού, το έτος δημοσίευσης, ο αριθμός τόμου, το τεύχος σε παρένθεση, η πρώτη και η τελευταία σελίδα του άρθρου. Π.χ.: Jensen CE, Tuck SM, Old J, Morris RW, Yardumian A, De Sanctis V et al. Incidence of endocrine complications and clinical disease severity related to genotype analysis and iron overload, in patients with beta-thalassemia. Eur J Haematol 1997;59(2): 76-81.
   • Βιβλία μονογραφίες: Γράφονται τα επώνυμα των συγγραφέων και ακολουθούν τα αρχικά των ονομάτων τους, ο τίτλος του βιβλίου (ο αριθμός έκδοσης και ο τόμος), η έδρα του εκδοτικού οίκου, το όνομα του εκδοτικού οίκου και ο χρόνος έκδοσης. Π.χ.: Γαρδίκας ΚΔ. Ειδική Νοσολογία. 3η έκδοση. Αθήνα, Παρισιάνος, 1981.
   • Κεφάλαια βιβλίων: Αναφέρονται τα επώνυμα των συγγραφέων και ακολουθούν τα αρχικά των ονομάτων τους, ο τίτλος του κεφαλαίου, η αναφορά του βιβλίου όπως ανωτέρω, αφού προηγηθεί η πρόθεση «στο» ή «ιη» και οι σελίδες του κεφαλαίου (πρώτη και τελευταία).
   • Βιβλιογραφία από ιστοσελίδες ή άλλη ηλεκτρονική πηγή: Αναφέρονται τα επώνυμα των συγγραφέων, ο τίτλος του άρθρου, μέθοδος εύρεσης [π.x. ONLINE, CD], ημερομηνία έκδοσης, αριθμός σελίδων ή οθονών, "Διαθέσιμο από:" και η πλήρης ηλεκτρονική διεύθυνση υπογραμμισμένη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα Vancouver και τον τρόπο παράθεσης των βιβλιογραφικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

 

 

3. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Το Βήμα του Ασκληπιού παρέχει άμεση ανοιχτή πρόσβαση στο περιεχόμενό του με την αρχή ότι η ελεύθερη διάθεση της έρευνας στο κοινό συμβάλλει στην παγκόσμια ανταλλαγή γνώσεων. Ενθαρρύνουμε τους συγγραφείς να καταθέσουν τα άρθρα τους, καθώς και τα δεδομένα στα οποία βασίζονται οι δημοσιεύσεις, σε θεσμικά ή και άλλα κατάλληλα αποθετήρια θεμάτων.

Δεν υπάρχουν χρεώσεις για την υποβολή, επεξεργασία ή δημοσίευση ενός άρθρου.

Οι συγγραφείς που δημοσιεύουν σε αυτό το περιοδικό συμφωνούν με τους ακόλουθους όρους:

 • Οι συγγραφείς διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματα και παραχωρούν στο περιοδικό δικαίωμα πρώτης δημοσίευσης με ταυτόχρονη άδεια σύμφωνη με την Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License, που επιτρέπει σε άλλους να μοιράζονται το έργο, αναγνωρίζοντας και αναφέροντας όμως τους συγγραφείς του έργου και την αρχική δημοσίευση σε αυτό το περιοδικό.
 • Οι συγγραφείς μπορούν να συνάψουν ξεχωριστές συμβάσεις για τη μη αποκλειστική διανομή της δημοσιευμένης έκδοσης του έργου τους (π.χ. να το δημοσιεύσουν σε ένα θεσμικό αποθετήριο ή να το δημοσιεύσουν σε ένα βιβλίο), με αναγνώριση της αρχικής του έκδοσης σε αυτό το περιοδικό.
 • Επιτρέπεται στους συγγραφείς και ενθαρρύνονται να δημοσιεύουν το έργο τους στο διαδίκτυο (κατά προτίμηση σε θεσμικά αποθετήρια ή στον ιστότοπό τους) πριν και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε παραγωγικές ανταλλαγές, όπως και σε περισσότερες ετεροαναφορές του δημοσιευμένου έργου (διαβάστε σχετικά με το αποτέλεσμα της ανοιχτής πρόσβασης).
 • Δεν επιτρέπεται στους συγγραφείς η εμπορική χρήση του έργου τους.

Διαμοιράστε το:

Είσοδος χρήστη

Εάν δεν έχετε ήδη λογαρισμό χρήστη και θέλετε να υποβάλετε ένα άρθρο, θα πρέπει να εγγραφείτε πρώτα στο σύστημά μας.

Εγγραφή
Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.