Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Το Βήμα του Ασκληπιού Τόμ. 7, Αρ. 2 (2008): Απρίλιος - Ιούνιος 2008

Vima AsklipiouΤο Βήμα του Ασκληπιού Τόμ. 7, Αρ. 2 (2008): Απρίλιος - Ιούνιος 2008

Άρθρο Σύνταξης

Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο | 80-81

Μαρία Πολυκανδριώτη

Ανασκόπηση

Κουλτούρα και Νοσηλευτική Εκπαίδευση: Νέες προοπτικές και  αναγκαιότητες στην Ελληνική Νοσηλευτική πραγματικότητα | 113-119

Γεωργία Γερογιάννη , Αικατερίνη Πλεξίδα

ΠερίληψηMore

Η σημερινή κοινωνία αποτελείται από πολλές διαφορετικές ομάδες ατόμων, οι οποίες περιλαμβάνουν άτομα με διαφορετικό φυλετικό, εθνικό, και κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη κοινωνικών ομάδων από διαφορετικούς πολιτισμούς και με διαφορετικές κουλτούρες. Η κουλτούρα αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο τόσο της υγείας όσο και της ασθένειας. Γι’ αυτό, οι Νοσηλευτές θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι σχετικά με τις διαφορετικές πολιτισμικές ανάγκες των διαφόρων ατόμων, προκειμένου να τις κατανοούν αποτελεσματικά και να συμβάλλουν στην ικανοποίησή τους. Στο συγκεκριμένο άρθρο τονίζεται η ανάγκη αποτελεσματικής εφαρμογής της Διαπολιτισμικής Νοσηλευτικής στο πλαίσιο της πολυπολιτισμικής κοινωνίας, με σκοπό την παροχή ολιστικής φροντίδας στα άτομα διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων. Στη συνέχεια, υποδεικνύεται η βελτίωση της εκπαίδευσης των φοιτητών Νοσηλευτικής σχετικά με θέματα Διαπολιτισμικής Νοσηλευτικής, προκειμένου να αναπτύξουν διαπολιτισμική ικανότητα. Επίσης, παρατίθενται κάποιες προτάσεις αναπροσαρμογής της Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης, με σκοπό την επίτευξη μιας αποτελεσματικής Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής φροντίδας υγείας.

Λέξεις κλειδιά: Κουλτούρα,   Νοσηλευτική  Εκπαίδευση,   Διαπολιτισμική  Νοσηλευτική,   Διαπολιτισμική Φροντίδα Υγείας

Κίνδυνοι από την έκθεση σε ακτινοβολία κατά την άσκηση του επαγγέλματος | 120-134

Χαρίλεια Τριαντοπούλου , Βιργινία Τσαπάκη

ΠερίληψηMore

Η επιτυχής χρησιμοποίηση των ακτινολογικών μηχανημάτων στην ακτινολογία και η αναμφίβολη βοήθεια τους στη διάγνωση μιας πάθησης και στη θεραπεία του ασθενούς, κατέστησαν αναγκαία την όλο και μεγαλύτερη χρήση τους στον τομέα αυτό. Τα παλαιότερα χρόνια τα μηχανήματα αυτά περιορίζονταν στα ακτινολογικά τμήματα των Νοσοκομείων. Σήμερα τέτοιου τύπου μηχανήματα βρίσκονται είτε στο χειρουργείο (τύπου C-arm), όπου χρησιμοποιούνται από τους ορθοπεδικούς, ουρολόγους, αγγειοχειρουργούς, γαστρεντερολόγους, είτε σε Τμήματα επεμβατικής Καρδιολογίας και Ακτινολογίας, είτε ακόμα περιφέρονται στις διάφορες κλινικές (φορητά ακτινογραφικά μηχανήματα) για την διενέργεια επειγόντων ακτινογραφιών σε κλινήρεις ασθενείς. Στους χώρους αυτούς βρίσκονται εργαζόμενοι που δεν έχουν καμία ενημέρωση για τις συνέπειες της ιοντίζουσας ακτινοβολίας και πως να προστατευτούν από αυτήν. Σκοπός αυτού του άρθρου ήταν να αναφερθούν αναλυτικά οι βασικές αρχές της ακτινοβολίας και οι κίνδυνοι από αυτήν και να γίνουν γνωστοί οι βασικοί κανόνες προστασίας κατά τη εργασία σε χώρο όπου ενδέχεται να γίνει χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας.

Λέξεις κλειδιά: Ακτινοπροστασία,  ιοντίζουσα ακτινοβολία

Αποκατάσταση ασθενών με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα | 135-151

Ευάγγελος Γιαβασόπουλος , Παρασκευή Γουρνή

ΠερίληψηMore

Η αποκατάσταση ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα. αποσκοπεί στη διαχείριση των συνεπειών της ασθένειας. Ως γνωστό, καμία φαρμακευτική αγωγή δεν οδηγεί προς το παρόν στη μακροπρόθεσμη απαλλαγή των συνεπειών της νόσου για τον καθένα που πάσχει από ρευματοειδή αρθρίτιδα (Ρ.A.). Κατά συνέπεια, οι πάσχοντες βιώνουν σωματικές, ψυχολογικές, λειτουργικές, και κοινωνικές επιπτώσεις της ασθένειας. Σκοπός του παρόντος άρθρου ήταν να μελετήσει το ρόλο της αποκατάστασης ατόμων με ρευματοειδή αρθρίτιδα. Υλικό και μέθοδος: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιλάμβανε ανασκόπηση μελετών που εκπονήθηκαν σε διεθνές επίπεδο και αναφέρονταν στη αποκατάσταση ατόμων με ρευματοειδή αρθρίτιδα. Αποτελέσματα: Η πλειοψηφία των μελετών υποστηρίζει, ότι η αποκατάσταση των ατόμων με ρευματοειδή αρθρίτιδα αποτελεί προτεραιότητα. Η σημασία της έγκαιρης παροχής φροντίδας από ομάδα ειδικών στην αντιμετώπιση των ρευματικών νοσημάτων, στην εκπαίδευση των ασθενών, στην προαγωγή της αυτο-διαχείρισης, και την αποτελεσματικότητα των ενδεδειγμένων θεραπευτικών παρεμβάσεων της διεπιστημονικής ομάδας. Συμπεράσματα: Οι πάσχοντες από ρευματοειδή αρθρίτιδα θα μπορούσαν να ωφεληθούν σημαντικά από την εφαρμογή προγραμμάτων αποκατάστασης. Για την παροχή της καλύτερης δυνατής φροντίδας, θα πρέπει οι υπηρεσίες και τα πρότυπα αποκατάστασης να βασίζονται στα πλέον έγκριτα δεδομένα.

Λέξεις κλειδιά: Αποκατάσταση,  Ρευματοειδής Αρθρίτις,  Αποδείξεις‐ βασισμένη σε    εφαρμογές

H συμβολή της ενημέρωσης στη ρύθμιση του Σακχαρώδη Διαβήτη, τύπου ΙΙ | 152-161

Μαρία Πολυκανδριώτη , Αντωνία Καλογιάννη

ΠερίληψηMore

Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ (μη-ινσουλινοεξαρτώμενος) είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει ο άνθρωπος, παγκοσμίως. Ο αριθμός των ασθενών αυξάνεται δραματικά κάθε χρόνο και αναμένεται να διπλασιαστεί τις επόμενες δεκαετίες. Η αιτιολογία και παθογένεια της νόσου οφείλεται κυρίως σε γενετικούς παράγοντες. Σκοπός : Σκοπός της παρούσης ανασκοπικής εργασίας ήταν να διερευνηθεί εάν η εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, τύπου ΙΙ, μπορεί να συμβάλει στον έλεγχο της νόσου.  Υλικό και μέθοδος : Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών μελετών, που αναφέρονταν στη σχέση ενημέρωσης και ρύθμισης σακχαρώδη διαβήτη, τύπου ΙΙ. Αποτελέσματα : Πλήθος ερευνητικών μελετών έδειξαν, ισχυρή συσχέτιση μεταξύ εκπαίδευσης και διατήρησης γλυκόζης του αίματος εντός φυσιολογικών ορίων σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, τύπου ΙΙ. Ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, κυρίως, αποτελείται από βασικές γνώσεις των παραμέτρων εκείνων, που ασκούν ευεργετικό αποτέλεσμα στη ρύθμιση της νόσου, όπως είναι οι υγιείς διατροφικές συνήθειες, η συμμετοχή σε προγράμματα άσκησης, η αποφυγή καθιστικής ζωής, ο αυτοέλεγχος της γλυκόζης του αίματος, η σωστή τεχνική χορήγησης ινσουλίνης, κ.ά. Ο απώτερος σκοπός της εκπαιδευτικής παρέμβασης είναι να βοηθήσει τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ, να αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση και στήριξη που χρειάζονται, για να επιτύχουν καλύτερη υγεία, τροποποιώντας τη συμπεριφορά τους και υιοθετώντας θετικότερη στάση προς τη νόσο. Συμπεράσματα : Η παρούσα ανασκοπική μελέτη επιβεβαιώνει, ότι η εκπαιδευτική παρέμβαση έχει ευεργετικά αποτελέσματα στον έλεγχο του σακχαρώδη διαβήτη, τύπου ΙΙ. Η διατήρηση των επιπέδων σακχάρου του αίματος εντός φυσιολογικών επιπέδων υποδηλώνει την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης.

Λέξεις κλειδιά: σακχαρώδης  διαβήτης,   ενημέρωση,   εκπαίδευση,   παράγοντες  κινδύνου,  σύγχρονος τρόπος ζωής

Ειδικό Άρθρο

Οργάνωση της μεταμοσχευτικής διαδικασίας: Ο θεσμός του Συντονιστή Μεταμοσχεύσεων | 82-112

Φιλομήλα Ομπέση , Μαρία Μανιού

ΠερίληψηMore

Οι μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων οστών και οργάνων αποτελούν μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις της ιατρικής επιστήμης, που έκαναν πραγματικότητα την προσδοκία των ανθρώπων για παράταση και καλύτερη ποιότητα ζωής. Η χώρα μας έχοντας έγκαιρα αντιληφθεί αυτό το γεγονός από εικοσιπενταετίας ήδη προέβη στη λήψη θεσμικών μέτρων προκειμένου να διαμορφωθεί το αναγκαίο οργανωτικό πλαίσιο για τη διευκόλυνση της διενέργειας μεταμοσχεύσεων. Στην Ελλάδα σήμερα ισχύει ο νόμος 2737/1999 ο οποίος θεωρείται ότι αντιμετωπίζει με επάρκεια τα βασικά οργανωτικά ζητήματα τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της μεταμοσχευτικής διαδικασίας. Δύο είναι τα όργανα μέσω των οποίων υλοποιείται η οργάνωση και ο συντονισμός των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα: ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ) και ο Συντονιστής Μεταμοσχεύσεων. Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν να εκτιμηθεί το νομικό καθεστώς, οι δραστηριότητες και η πρακτική λειτουργία του Συντονιστή Μεταμοσχεύσεων. Συμπεράσματα : Είναι απαραίτητη η αξιολόγηση προτάσεων και λύσεων για την αναβάθμιση του ρόλου του στη χώρα μας, προς όφελος της προαγωγής των μεταμοσχεύσεων.

Λέξεις κλειδιά: Μεταμοσχεύσεις,  Συντονιστής,  Οργάνωση,  Συντονισμός  μεταμοσχεύσεων

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.