Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Η προεγχειρητική ανησυχία των ασθενών και η σχέση της με τη μετεγχειρητική τους πορεία.

Ευαγγελία Κοτρώτσιου , Ελένη Θεοδοσοπούλου , Ιωάννα Παπαθανασίου , Γ. Τζαβέλας , Βασιλική Κουτσοπούλου-Σοφικίτη , Σιδέρης Μπακούρας

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι να διερευνηθεί εάν η ανησυχία των ασθενών προεγχειρητικά επηρεάζει τη μετεγχειρητική τους πορεία. Υλικό-Μέθοδος Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 106 ασθενείς οι οποίοι εισήχθησαν σε Γενικά και Περιφερειακά Νοσοκομεία για χολοκυστεκτομή και ετερόπλευρη πλαστική κήλης. Οι παραπάνω ασθενείς επιλέχθησαν από τις λίστες εισόδου και τις λίστες χειρουργείου με τυχαίο τρόπο για τη μέτρηση της προεγχειρητικής ανησυχίας χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα State Trait Anxiety Inventory ενώ για τη μέτρηση της μετεγχειρητικής πορείας χρησιμοποιήθηκαν τρεις δείκτες: η μετεγχειρητική φυσική κατάσταση, η μετεγχειρητική διανοητική κατάσταση και ο μετεγχειρητικός βιούμενος πόνος. Αποτελέσματα Το μέσο προεγχειρητικό σκορ του state βρέθηκε 49,86±6,22. Το μέσο προεγχειρητικό σκορ του trait βρέθηκε 46,60±7,51. Το μέσο σκορ μετεγχειρητικής φυσικής κατάστασης βρέθηκε 20,36±4,32, η μέση τιμή της διανοητικής μετεγχειρητικής κατάστασης είναι 5,49±1,36 και η μέση τιμή του μετεγχειρητικού βιούμενου πόνου είναι 3,Ι9±0,92. Από τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων βρέθηκε ότι υπάρχει μία θετική συσχέτιση μεταξύ των δύο προεγ- χειρητικών δεικτών state και trate. Σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας Ρ=0,005 το state σχετίζεται αρνητικά με το δείκτη της μετεγχειρητικής φυσικής κατάστασης, και το trait με το δείκτη της μετεγχειρητικής διανοητικής κατάστασης. Παρατηρήθηκε επίσης και μία στατιστικώς σημαντική σχέση μεταξύ των μετεγχειρητικών δεικτών της φυσικής και της διανοητικής κατάστασης. Συμπεράσματα Τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν σαφώς ότι η προεγχειρητική ψυχολογική κατάσταση των ασθενών επηρεάζει τη μετεγχειρητική τους πορεία.

Λέξεις κλειδιά: Ανησυχία, προεγχειρητική ανησυχία, stress, προεγχειρητι- κό stress, μετεγχειρητική πορεία ασθενών, μετεγχειρητική φυσική κατάσταση, μετεγχειρητική διανοητική κατάσταση, μετεγχειρητικός πόνος, STAI

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.