Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Υποδοχή ασθενών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών της Ευρωκλινικής Αθηνών

Νικόλαος Φώτος , Παναγιώτης Επιτροπάκης

Περίληψη

Με αυτή την ερευνητική εργασία επιχειρείται η καταγραφή της καθημερινής κίνησης ασθενών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) της Ευρωκλινικής Αθηνών. Υλικό-Μέθοδος Πρόκειται για μία αναδρομική μελέτη. Ολα τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν από το Βιβλίο καταγραφής των περιστατικών του ΤΕΠ. Η χρονική περίοδος μελέτης περιλαμβάνει ένα ημερολογιακό έτος (1/1/2000 έως 31/12/2000). Η επεξεργασία και παρουσίαση των στοιχείων έγινε με τη χρήση του "Microsoft excel" και του στατιστικού πακέτου "SPSS 10.0 for Windows". Αποτελέσματα Ιτο ΤΕΠ της Ευρώ- κλινικής Αθηνών, κατά το μελετώμενο χρονικό διάστημα, προσήλθαν συνολικά 3.872 ασθενείς (2.013 άντρες και 1.859 γυναίκες). Η προσέλευση των ασθενών ήταν μεγαλύτερη κατά τις πρωινές ώρες της ημέρας. Τα δύο κύρια συμπτώματα των ασθενών που προσήλθαν στο ΤΕΠ ήταν οι διάφορες μορφές άλγους (1.846 περιστατικά) και ο πυρετός (495 περιστατικά). Οι συχνότερα προσκαλούμενες ιατρικές ειδικότητες κατά σειρά ήταν η παθολογική (40%), η ορθοπαιδική (25,6%), η χειρουργική (12,8%) και η καρδιολογική (9,4%). Οι περισσότεροι ασθενείς (60,7%) αποχώρησαν από το ΤΕΠ μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών. Συμπεράσματα Ο αριθμός των ασθενών που προσήλθαν στο ΤΕΠ της Ευρωκλινικής Αθηνών ήταν χαμηλός και δικαιολογείται από το γεγονός ότι την Ευρωκλινική Αθηνών επισκέπτονται κυρίως ασφαλισμένοι ιδιωτικών ασφαλιστικών φορέων. Παρατηρείται μία ελαφρά υπεροχή των αντρών ασθενών σε σχέση με τις γυναίκες ασθενείς και είναι εμφανής η αριθμητική υπεροχή των παθολογικών και ορθοπαιδικών περιστατικών. Τέλος, η πλειοψηφία των ασθενών αποχώρησε από το ΤΕΠ μετά την παροχή ιατρονοσηλευτικής φροντίδας.

Λέξεις κλειδιά: Επείγοντα περιστατικά, υποδοχή ασθενών, ιδιωτική κλινική

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.