Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Β-θαλασσαιμία και φυσιολογικός καταμήνιος κύκλος. Μπορούμε να αναμένουμε ένα καλύτερο κύκλο αν τα επίπεδα φερριτίνης διατηρούνται σε ένα χαμηλότερο επίπεδο τιμών:

Μαρίτσα Γουρνή , Δέσποινα Σαπουντζή-Κρέπια , Ζωή Ρούπα , Μάρκος Σγάντζος , Νικόλαος Σκορδής , Χρήστος Μπαρτσόκας , Ελένη Θεοδοσοπούλου

Περίληψη

Η συχνότητα εμφάνισης και διατήρησης του καταμήνιου κύκλου σε ασθενείς με ομόζυγη Β-θαλασσαιμία μελετάται στο παρόν άρθρο. Η αξιολόγηση του καταμήνιου κύκλου πραγματοποιήθηκε με το συσχετισμό των επιπέδων φερριτίνης, της αιμοσφαιρίνης πριν από τη μετάγγιση αίματος, του Βαθμού αποσιδήρωσης και της ανταπόκρισης των FSH και LH μετά από διέγερση με GnRH. Στη μελέτη αυτή λαμβάνουν μέρος 122 γυναίκες με ομόζυγη β-θαλασσαιμία που παρακολουθούνται από το Κέντρο Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων «Αιμολυτικών Αναιμιών» Λευκωσίας Κύπρου. Η μελέτη είναι αναδρομική και περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα 1981-1999. Οι γυναίκες χωρίσθηκαν με Βάση τον καταμήνιο κύκλο σε 4 ομάδες, στις γυναίκες με φυσιολογικούς κύκλους, με αραιομηνόρροια, με δευτεροπαθή αμηνόρροια και με πρωτοπαθή αμηνόρροια. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το σύνολο του δείγματος της έρευνας παρουσιάζει μεγάλο εύρος ηλικίας 15-48 έτη, με μέση ηλικία 27,52 το 85% των γυναικών Βρίσκεται μεταξύ 20-40 ετών και η ομάδα με φυσιολογικό κύκλο συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό 34,1 %. Η συχνότητα αποσιδήρωσης δεν εμφάνισε στατιστικά σημαντική διαφορά για καμία ομάδα, ενώ τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης κυμάνθηκαν από 8,5-11,5 g/dL. Η ψερριτίνη παρουσίασε αυξητική τάση στο σύνολο των ετών (18 έτη) από την ομάδα των γυναικών με φυσιολογικούς κύκλους, προς την ομάδα με πρωτοπαθή αμηνόρροια και με στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά την ελάχιστη τιμή μεταξύ των ομάδων I και 4 (Ρ<0,048). Τέλος, οι μέσες τιμές των FSH και LH μετά από διέγερση με GnRH εμφάνισαν την χαμηλότερη ανταπόκριση στην ομάδα της δευτεροπαθούς και πρωτοπαθούς αμηνόρροιας και με στατιστικά σημαντική διαφορά (Ρ<0,010) για την LH και Ρ<0,050 για την FSH.

Λέξεις κλειδιά: Β-θαήαοοαιμία, κατα- μήνιος κύκλος, φερριτίνη, αιμοσφαιρίνη, αποσιδήρωση, FSH, LH

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.