Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Συμπεριφορές υψηλού κινδύνου στην εφηβική ηλικία. Ο ρόλος του νοσηλευτή

Κωνσταντίνα Ιωάννου , Άντρια Φιλίππου , Ιωάννης Δημητρακόπουλος , Αλέξανδρος Αργυριάδης , Μαρίτσα Γουρνή , Ευανθία Ασημακοπούλου

Περίληψη

Εισαγωγή: Η εφηβεία αποτελεί μια αναπτυξιακή περίοδο, που χαρακτηρίζεται από συγκρούσεις, συναισθηματική αστάθεια, ψυχολογικές και σωματικές αλλαγές, στην οποία ελλοχεύουν διάφοροι κίνδυνοι αναφορικά με την υγεία όπως η μη ασφαλής σεξουαλική συμπεριφορά, η επικίνδυνη οδήγηση και οι εξαρτήσεις από ουσίες. Σκοπός: Η διεξαγωγή μιας συστηματικής ανασκόπησης για την αποτύπωση των παραγόντων ανάπτυξης επικίνδυνων συμπεριφορών των εφήβων και την ένταξή τους σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Υλικό και Μέθοδος: Συστηματική ανασκόπηση των μελετών που έχουν αναλύσει θέματα συμπεριφορών στην εφηβεία. Η αναζήτηση της σχετικής εγχώριας και διεθνούς βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Google, Scholar, Scopus, Science Direct και PubMed και αφορούσε στη χρονική περίοδο 2008-2018, με λέξεις κλειδιά για τον εντοπισμό των κατάλληλων άρθρων/μελετών και θέτοντας κριτήρια επιλογής/αποκλεισμού για την ένταξή τους στην εργασία. Αποτελέσματα: Οι επικίνδυνες συμπεριφορές αποτελούν ένα σύνθετο φαινόμενο και επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από το κοινωνικό πλαίσιο που ζουν οι νέοι. Οι έφηβοι θεωρούνται, κατά γενική ομολογία, ως ένας από τους πλέον υγιείς πληθυσμούς, συγκριτικά με τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες. Ωστόσο, η βιβλιογραφία αναδεικνύει τον ουσιαστικό κίνδυνο θνητότητας στην ηλικιακή αυτή ομάδα, σε παγκόσμιο επίπεδο, γεγονός που προκύπτει κατά κύριο λόγο από την συμπεριφορά υψηλού κινδύνου στην εφηβεία. Συμπεράσματα: Αποδεικνύεται η μείωση της θνητότητας των εφήβων που οφείλεται από τις συμπεριφορές υψηλού κινδύνου, μέσω της εφαρμογής κατάλληλων στρατηγικών, που ανάμεσα σε άλλα περιλαμβάνουν την πρόσβαση σε αντισυλληπτικές μεθόδους και οργάνωση υπηρεσιών οικογενειακού προγραμματισμού, εκπαίδευση και ενίσχυση των νεαρών κοριτσιών σε θέματα ασφαλούς διακοπής κύησης, εφαρμογή πολιτικών για μεγαλύτερη ασφάλεια στην οδήγηση και αποφυγή ατυχημάτων, και οργάνωση υπηρεσιών ψυχικής υγείας των εφήβων.

Λέξεις κλειδιά: Εφηβεία, επικίνδυνες συμπεριφορές, εφηβική συμπεριφορά

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.