Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Ένταξη της ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης στον κλινικό και εκπαιδευτικό νοσηλευτικό χώρο: διερεύνηση των στάσεων και των απόψεων

Ιωάννης Πολυχρόνης , Μαρία Πιτσιλλίδου , Μαρία Νούλα

Περίληψη

Εισαγωγή: Συστήματα ηλεκτρονικής μορφής εφαρμόζονται όλο και περισσότερο στον κλινικό χώρο αφού βελτιώνουν την ποιότητα της περίθαλψης. Έχει αναγνωριστεί πως η έντυπη νοσηλευτική τεκμηρίωση υστερεί σαν μέθοδος, και επομένως η μετάβαση στην Ηλεκτρονική Νοσηλευτική Τεκμηρίωση (ΗΝΤ) πρέπει να υποστηριχθεί από όλους τους αρμόδιους φορείς. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση των στάσεων και απόψεων των νοσηλευτών για την ένταξη της ΗΝΤ στον κλινικό χώρο καθώς και των φοιτητών νοσηλευτικής σχετικά με την ένταξη της ΗΝΤ στον εκπαιδευτικό χώρο. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση τον Νοέμβριο του 2017 στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων MEDLINE και CINAHL. Κριτήρια επιλογής των μελετών ήταν τα εξής: α)πρωτογενείς ποσοτικές και ποιοτικές μελέτες β) σε νοσηλευτές και φοιτητές νοσηλευτικής γ) οι οποίες διερεύνησαν στάσεις και απόψεις σχετικά με την ΗΝΤ δ) ήταν δημοσιευμένες στην Αγγλική γλώσσα ε) με χρονικό διάστημα δημοσίευσης από το 2000 μέχρι και το 2017. Αποτελέσματα: Προέκυψαν 14 μελέτες οι οποίες ταξινομήθηκαν σε δύο βασικές κατηγορίες, α) στάσεις και απόψεις των νοσηλευτών για την ΗΝΤ στον κλινικό χώρο (n=8 ), β) στάσεις και απόψεις των νοσηλευτών και φοιτητών της νοσηλευτικής για την ένταξη της στο προπτυχιακό πρόγραμμα της νοσηλευτικής (n= 6). Οι περισσότερες μελέτες συμφωνούν πως οι στάσεις και οι απόψεις των νοσηλευτών είναι θετικές για την εφαρμογή της ΗΝΤ στο κλινικό χώρο. Επίσης, θετικές στάσεις και απόψεις εκφράζουν όλες οι μελέτες για την ένταξη προπτυχιακών προγραμμάτων ΗΝΤ στον εκπαιδευτικό χώρο. Συμπεράσματα: Οι νοσηλευτές αναγνωρίζουν πως η μετάβαση από την έντυπη μέθοδο νοσηλευτικής τεκμηρίωσης στην ηλεκτρονική, είναι πολύ σημαντική, αφού αυξάνει την ποιότητα περίθαλψης και αναβαθμίζει το νοσηλευτικό επάγγελμα. Η ένταξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν την ΗΝΤ στο πτυχίο νοσηλευτικής προσφέρει στους φοιτητές ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον, βελτιώνει την επικοινωνία και προωθεί την κριτική σκέψη.

Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρονική νοσηλευτική τεκμηρίωση, στάσεις και απόψεις νοσηλευτών, φοιτητές νοσηλευτικής, πληροφορικά συστήματα υγείας

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.