Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας & επικοινωνίας στην ανώτατη νοσηλευτική εκπαίδευση

Περικλής Ρόμπολας , Γεωργία Μπρέντα

Περίληψη

Εισαγωγή: Οι νέες τεχνολογίες έχουν επηρεάσει καταλυτικά την καθημερινότητα των ανθρώπων σε ποικίλα πεδία. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) με δεδομένο ότι αποτελούν μια από τις πέντε ικανότητες που πρέπει να διαθέτουν οι επαγγελματίες υγείας σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Institute of Medicine στις Η.Π.Α., παρέχουν πλήθος δυνατοτήτων αναφορικά με την εκπαίδευση των νοσηλευτών σε θεωρητικό και κλινικό επίπεδο. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να παρουσιαστεί η νέα πραγματικότητα που προσφέρουν οι ΤΠΕ στην Ανώτατη Νοσηλευτική Εκπαίδευση, μέσω των εφαρμογών που παρέχονται. Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία περιελάμβανε συλλογή πληροφοριών σχετικά με το θέμα από άρθρα και βιβλία της τελευταίας δεκαετίας στις βάσεις δεδομένων Pubmed, Iatrotek, καθώς και στο Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link). Αποτελέσματα: Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προέκυψε ότι με τη χρήση των ΤΠΕ παρέχονται ιδιαίτερες δυνατότητες στους εκπαιδευόμενους μελλοντικούς νοσηλευτές αποτελώντας σημαντικά εκπαιδευτικά εργαλεία τόσο για τους ίδιους, όσο και για τους εκπαιδευτικούς τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας στην Αμερική φάνηκε ότι το 53% των νοσηλευτικών σχολών έναντι 45% των ιατρικών χρησιμοποιούν εργαλεία όπως blogs ή wikis στα προγράμματα σπουδών τους. Παράλληλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook ή το Twitter αλλά και το YouΤube χώρους αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευόμενων και καθηγητών μιας και απαριθμούν εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Στην Ελλάδα χαρακτηριστικά το 63% των χρηστών του διαδικτύου έχει δημιουργήσει προφίλ σε κάποια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης, με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο να είναι 45%. Τα οφέλη από την χρήση των ΤΠΕ στη νοσηλευτική εκπαίδευση είναι πολλαπλά μιας και το διαδίκτυο, ο παγκόσμιος ιστός και η ποικιλία λογισμικών εικονικών κόσμων, παρέχουν τα εχέγγυα μιας μαθησιακής διαδικασίας με σύγχρονη μεθοδολογία, περιεχόμενο και στοχοθεσία που θα οδηγήσουν σε ενεργούς, κριτικά σκεπτόμενους σε πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας νοσηλευτές, ευπροάρμοστους σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Σε κάθε περίπτωση οι προβληματισμοί έναντι των ΤΠΕ στη νοσηλευτική εκπαίδευση σκιαγραφούν ζητήματα όπως το κόστος, η ποιότητα της γνώσης και η ανθρωπιστική διάσταση της διδασκαλίας. Συμπεράσματα: Οι ΤΠΕ αποτελούν αδιαμφισβήτητα μια νέα πραγματικότητα και δύνανται με ορθολογική χρήση τους να αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο της σύγχρονης ανώτατης νοσηλευτικής εκπαίδευσης.

Λέξεις κλειδιά: Τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας, νοσηλευτική εκπαίδευση, οφέλη, προβληματισμοί

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.