Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Ποιότητα ζωής ασθενών μετά από ολική αρθροπλαστική γόνατος: Συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση

Αντριάνα Κουλούρη , Πέτρος Γαλάνης

Περίληψη

Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση του επιπολασμού των αρθριτικών παθήσεων του γόνατος με συνέπεια την αύξηση και της ολικής αρθροπλαστικής γόνατος. Παράλληλα μειώνεται η μέση ηλικία των ατόμων που υποβάλλονται στη συγκεκριμένη επέμβαση καθώς τα άτομα πλέον επιθυμούν να βελτιώνεται το προσδόκιμο ζωής τους και να είναι παραγωγικοί. Σκοπός: Η πραγματοποίηση συστηματικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης για τη διερεύνηση της ποιότητας ζωής των ασθενών με ολική αρθροπλαστική γόνατος. Υλικό και Μέθοδος: Η αναζήτηση πραγματοποιήθηκε στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Pubmed και Cochrane library με τις εξής λέξεις-κλειδιά: quality of life, health related quality of life, quality adjusted life year, patient report outcome, life satisfaction, total knee replacement, total knee arthroplasty, total knee joint prosthesis. Από τα 577 αποτελέσματα της αναζήτησης, 20 μελέτες πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης στη συστηματική ανασκόπηση. Αποτελέσματα: Σε τέσσερεις έρευνες διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις της αναπηρίας, του συνεχιζόμενου πόνου, της έλλειψης ποιοτικού ύπνου, της παρουσίας αρνητικών συναισθημάτων και της παχυσαρκίας με την επιδείνωση της ποιότητας ζωής μετά την ολική αρθροπλαστική γόνατος. Σε τρείς έρευνες δεν εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις του προεγχειρητικού χρόνου αναμονής, του προεγχειρητικού δείκτη μάζας σώματος και της δημιουργίας ενός πολυεπιστημονικού προγράμματος αποκατάστασης στην προαγωγή της ποιότητας ζωής. Εντούτοις σε δεκατρείς έρευνες διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές βελτιώσεις στην ποιότητα ζωής. Συγκεκριμένα σε δύο έρευνες υπήρξε στατιστικά σημαντική βελτίωση στην υποκειμενική διάσταση της ποιότητας ζωής, σε δύο έρευνες εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές βελτιώσεις στους άνδρες σε αντίθεση με τις γυναίκες και σε οχτώ έρευνες διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική βελτίωση στην ποιότητα ζωής στους ασθενείς με ρευματολογικές παθήσεις και ιδιαίτερα στους ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα. Συμπεράσματα: Η ποιότητα ζωής των ασθενών προάγεται μετά από την ολική αρθροπλαστική γόνατος. Ωστόσο κατά τη διεξαγωγή μιας έρευνας θεωρείται αναγκαίο να διερευνάται τόσο η αντικειμενική όσο και η υποκειμενική διάσταση της ποιότητας ζωής. Η εντατικοποίηση της διερεύνησης του συγκεκριμένου ερευνητικού πεδίου μπορεί να συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και στον έγκαιρο εντοπισμό των επιπλοκών που μπορούν να προκύψουν από την αυξημένη διενέργεια της ολικής αρθροπλαστικής γόνατος.

Λέξεις κλειδιά: Ποιότητα ζωής, ολική αντικατάσταση γόνατος, συστηματική ανασκόπηση

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.