Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Παρουσίαση μοντέλων εκτίμησης του κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου

Ιωάννης Δημητρακόπουλος , Ευανθία Ασημακοπούλου , Αλέξανδρος Αργυριάδης , Μαρίτσα Γουρνή

Περίληψη

Εισαγωγή: Τα καρδιαγγειακά νοσήματα (KΑN) αποτελούν παγκοσμίως την πρώτη αιτία θνητότητας και ένα σημαντικό ζήτημα δημόσια υγείας με σοβαρό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο. Από το 1950 μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί μοντέλα εκτίμησης του καρδιαγγειακού κινδύνου (μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα), τα οποία βασίζονται στην εξέταση διαφόρων παραγόντων κινδύνου. Σκοπός: Η παρουσίαση ενδεικτικών μοντέλων καρδιαγγειακού κινδύνου, η σύγκριση, η αποτελεσματικότητα και η εφαρμογή τους στην κλινική πράξη. Υλικό και Μέθοδος: Διενεργήθηκε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στις βάσεις δεδομένων Google Scholar, Scopus, Science Direct και PubMed. Η αναζήτηση έγινε με απλό, σύνθετο και συνδυασμένο τρόπο έτσι ώστε να εντοπιστούν οι μελέτες και τα εργαλεία εκτίμησης του καρδιαγγειακού κινδύνου. Αποτελέσματα: Η ανασκόπηση κατέληξε σε 24 μοντέλα εκτίμησης του καρδιαγγειακού κινδύνου. Τα KΑN είναι συνέπεια πολλαπλών παραγόντων κινδύνου. Περισσότερο από το 80% των ασθενών με καθιερωμένη ΚΑΝ έχει ιστορικό τουλάχιστον ενός από τους σημαντικούς τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου: κάπνισμα, υπέρταση, και δυσλιπιδαιμία. Τα βέλτιστα εργαλεία αξιολόγησης κινδύνου είναι αυτά που παρέχουν συνολικό καρδιαγγειακό κίνδυνο και επιτρέπουν στους επαγγελματίες να τα προσαρμόσουν ανάλογα τη διαχείρισή τους. Συμπεράσματα: Η χρήση αυτών των μοντέλων μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την δημιουργία σύγχρονων στρατηγικών πρόβλεψης των καρδιαγγειακών νοσημάτων και κατ’ επέκταση την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση τους στην κλινική πρακτική.

Λέξεις κλειδιά: Κίνδυνος, εκτίμηση κινδύνου, καρδιαγγειακό νόσημα, μοντέλο, αλγόριθμος

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.