Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Η κλινική χρησιμότητα της αξονικής τομογραφίας σε ασθενείς με σήψη αγνώστου αιτιολογίας: Συστηματική ανασκόπηση

Μαρία Γαμβρούλη , Χρήστος Τριανταφύλλου , Βασίλειος Τριανταφύλλου

Περίληψη

Εισαγωγή: Ο προσδιορισμός των λοιμώξεων αγνώστου αιτιολογίας είναι υψίστης σημασίας για τη βελτίωση της έκβασης των ασθενών με σήψη. Σκοπός: Η διερεύνηση της κλινικής χρησιμότητας της αξονικής τομογραφίας (CT) σε ασθενείς με σήψη αγνώστου αιτιολογίας. Υλικό και Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση των μελετών που δημοσιεύτηκαν μέχρι το Δεκέμβριο του 2016 στις βάσεις δεδομένων PubMed και Scopus, με τις εξής λέξεις-κλειδιά: «σήψη», «σοβαρή σήψη», «σηπτικό σοκ», «άγνωστη αιτιολογία», «αξονική τομογραφία» και “CT”. Η αναζήτηση των λέξεων κλειδιών έγινε στη περίληψη και στο τίτλο των άρθρων, ενώ χρησιμοποιήθηκαν τα φίλτρα «άνθρωποι» και «αγγλική γλώσσα». Κριτήρια ένταξης των υπαρχουσών δημοσιευμένων μελετών ήταν αυτές να αφορούν ασθενείς με σήψη ή σοβαρή σήψη ή σηπτικό σοκ αγνώστου αιτιολογίας, καθώς και οι ασθενείς να έχουν υποβληθεί σε CT ή σε ποζιτρονική υπολογιστική (αξονική) τομογραφία (PET/CT). Αποτελέσματα: Από τις δημοσιευμένες μελέτες, 5 πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης. Τα αποτελέσματα των μελετών έδειξαν ότι στο σύνολο των 75 ασθενών που υποβλήθηκαν σε PET/CT και των 89 που υποβλήθηκαν σε CT, αληθώς θετικά ευρήματα παρουσίασαν οι 50 (66,66%) και οι 29 (35%) αντίστοιχα, ενώ στους 23 από τους 50 (46%) και σε όλους τους 29 (100%) ασθενείς, τα ευρήματα οδήγησαν στην επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής παρέμβασης ή οδήγησαν στην μεταβολή της αρχικής θεραπείας που είχε επιλεγεί. Συμπεράσματα: Η CT και η PET/CT αποτελούν πολύτιμα εργαλεία στον εντοπισμό των μολυσματικών εστιών σε ασθενείς με σήψη ή σοβαρή σήψη ή σηπτικό σοκ, συμβάλλοντας στη λήψη της κατάλληλης θεραπευτικής παρέμβασης η οποία οδηγεί στην αύξηση των πιθανοτήτων επιβίωσης των ασθενών αυτών.

Λέξεις κλειδιά: Αξονική τομογραφία, σήψη, άγνωστη αιτιολογία

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.