Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Η παγκόσμια επιβάρυνση των ψυχικών διαταραχών και η αναγκαιότητα βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών ψυχικής υγείας

Μαγδαληνή Τριανταφυλλίδου

Περίληψη

Εισαγωγή: Οι ψυχικές διαταραχές αποτελούν μία από τις αιτίες με την παγκοσμίως μεγαλύτερη συμμετοχή στην επιβάρυνση των νόσων, με ένα στα τέσσερα άτομα να υπολογίζεται πως θα εμφανίσει κάποιο σύμπτωμα ψυχικής νόσου στη διάρκεια της ζωής του. Σκοπός: Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να παρουσιάσει την έκταση της επίδρασης των ψυχικών διαταραχών στην υγεία του ατόμου και τους παράγοντες που την επιβαρύνουν και να περιγράψει την αναγκαιότητα για ενσωμάτωση στις πολιτικές υγείας των συστάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Υλικό και Μέθοδος: Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στην αγγλική γλώσσα στις βάσεις δεδομένων Pubmed, Scopus και Medline στο αντικείμενο της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και η παρουσίαση των πιο πρόσφατων δεδομένων για την επιβάρυνση των ψυχικών διαταραχών παγκοσμίως, αλλά και των κοινωνικοοικονομικών παραγόντων που επιδρούν στην ψυχική υγεία. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι προτάσεις του Π.Ο.Υ. για τη βελτίωση της ποιότητας στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και οι αλλαγές που νομοθετήθηκαν προς την κατεύθυνση αυτή από την ελληνική κυβέρνηση το 2017. Αποτελέσματα: Οι αρνητικές επιπτώσεις των ψυχικών διαταραχών καθιστούν αναγκαία την υιοθέτηση των συστάσεων του Π.Ο.Υ. με τη θεσμοθέτηση μέτρων που θα επικεντρώνονται στην βελτίωση της ποιότητας στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Στην Ελλάδα, η πιο πρόσφατη προσπάθεια διοικητικής μεταρρύθμισης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας φιλοδοξεί να συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών ψυχικών υγείας. Ωστόσο, δεν φαίνεται να ευθυγραμμίζεται με τις προτάσεις του Π.Ο.Υ., καθώς αναγκαίες συνιστώσες βελτίωσης της ποιότητας, όπως ο καθορισμός κριτηρίων αποδοτικότητας και αξιολόγησης των υπηρεσιών, απουσιάζουν. Συμπεράσματα: Η υπέρβαση των διοικητικών αδυναμιών του συστήματος υγείας στην Ελλάδα είναι μείζονος σημασίας για την προσαρμογή της εθνικής πολιτικής στη διαδικασία βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Λέξεις κλειδιά: Ποιότητα των υπηρεσιών υγείας και ψυχικής υγείας, συστάσεις Π.Ο.Υ, διοικητική μεταρρύθμιση υπηρεσιών ψυχικής υγείας, παγκόσμια επιβάρυνση των ψυχικών διαταραχών

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.