Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Η επίδραση της κατάθλιψης στις συνήθειες ύπνου των εγκύων

Πέτρος Γαλάνης , Ελισάβετ Φρεγγίδου , Ευγενία Τσάτα , Ολυμπία Κωνσταντακοπούλου , Αγγελική Μπιλάλη , Ειρήνη Βράκα , Μάμας Θεοδώρου

Περίληψη

Εισαγωγή: Οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς στο να βιώσουν κατάθλιψη κάποια στιγμή στη ζωή τους. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η πιθανότητα αυτή είναι ακόμη μεγαλύτερη λόγω των ορμονικών, ανοσολογικών και λειτουργικών μεταβολών που συμβαίνουν. Επιπλέον, οι σωστές συνήθειες ύπνου είναι σημαντικές διότι βοηθούν στο να εξασφαλιστεί η απαραίτητη μητρική ενέργεια προκειμένου να καλυφθούν οι εμβρυικές ανάγκες. Σκοπός: Η εκτίμηση της επίδρασης της κατάθλιψης στις συνήθειες ύπνου των εγκύων και η εκτίμηση των προσδιοριστών που σχετίζονται με την κατάθλιψη και τις συνήθειες ύπνου των εγκύων. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε μία συγχρονική μελέτη και ο μελετώμενος πληθυσμός αποτελούνταν από 100 γυναίκες που διένυαν το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο της κυοφορίας τους. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ανώνυμο ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώθηκε εθελοντικά από τις συμμετέχουσες. Αποτελέσματα: Βρέθηκε θετική στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στη βαθμολογία κατάθλιψης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και τη βαθμολογία ποιότητας ύπνου (p<0,001). Το 25% των εγκύων στην μελέτη βρέθηκε ότι πάσχουν από πιθανή κατάθλιψη ενώ το 93% δήλωσαν ότι είχαν μη επαρκή ύπνο κατά τον τελευταίο μήνα. Οι γυναίκες που είχαν υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, που βρίσκονταν σε συμβίωση, που εργάζονταν και που είχαν μέτρια στήριξη από το οικογενειακό τους περιβάλλον είχαν μικρότερη βαθμολογία κατάθλιψης ενώ οι μεγαλύτερης ηλικίας γυναίκες είχαν μικρότερη βαθμολογία ποιότητας ύπνου. Συμπεράσματα: Η διαπίστωση υψηλού ποσοστού κατάθλιψης στις γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και η επίδραση της στις συνήθειες ύπνου των εγκύων επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα έγκαιρης διάγνωσης της νόσου και στοχευμένων προληπτικών δράσεων.

Λέξεις κλειδιά: Κατάθλιψη, εγκυμοσύνη, ποιότητα ύπνου

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.