Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Οι δείκτες της ποιότητας υγείας και η νομοθετική αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών

Αθανάσιος Μακράκης

Περίληψη

Η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας ενδέχεται να εκφραστεί ως ισοσταθμική κλίμακα μέτρησης των δύο διαστάσεών της, ήτοι της σωματικής και της ψυχικής. Αποτελεί ατομική αλλά και συλλογική αναζήτηση για εξασφάλιση προσωπικής προκοπής και κοινωνικής αλληλεγγύης αντίστοιχα. Η διασφάλισή της προέρχεται από την αξιολογική κρίση βασικών προσαρμοσμένων και προκαθορισμένων κριτηρίων με βασικό υπόβαθρο τις δομές, τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα. Η ποιότητα της ψυχικής υγείας αποτελεί έως και σήμερα υποτιμημένη έννοια, γεγονός που θα αποτελέσει στοιχείο της μεγαλύτερης εστιακής μας πραγμάτευσης, καθόσον οι πόροι εξυπηρέτησής της παραμένουν στοιχειώδης και συνεπώς ανεπαρκείς σε πολλές χώρες. Οι επιπτώσεις της ψυχικής υγείας στο οικοδόμημα του δημόσιου συστήματος υγείας είναι μεγιστοποιημένες από τον αντίκτυπο του άμεσου και έμμεσου κόστους τους. Για την αντιμετώπιση των σωρευτικών επιδράσεων που επιφέρουν οι ψυχικές διαταραχές ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) εξέδωσε το 2003 πακέτο οδηγιών αντιμετώπισής τους. Στην Ελλάδα τέθηκε ως προτεραιότητα η βελτίωση της ποιότητας της ψυχικής υγείας τα τελευταία χρόνια με σημαντικό βήμα τη νομοθετική πρωτοβουλία του νόμου 4461/2017. Οι πολιτικές ψυχικής υγείας των κρατών της παγκόσμιας κοινότητας δύναται να εκμεταλλευτούν τις προοπτικές ποιότητας στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας ως το κλειδί διασφάλισης αποτελεσμάτων ευημερίας, εκπεφρασμένες καταρχήν με την αποτροπή της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε δεύτερο στάδιο με την ομαλή επανένταξη στην κοινωνία των ατόμων με ψυχικές διαταραχές. Βασική προϋπόθεση στη χάραξη πολιτικών αποτελεί η συνειδητοποίηση του συνόλου της κοινότητας περί των επιβαρύνσεων που προκαλούν οι ψυχικές διαταραχές. Η εγκαθίδρυση αποτελεσματικότερων μέτρων και προσαρμοσμένων μηχανισμών, στα ελληνικά πρότυπα, θα συμβάλλει σε περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας και σε εξομάλυνση των ψυχικών νόσων.

Λέξεις κλειδιά: Κριτήρια ποιότητας υπηρεσιών υγείας, ψυχικές διαταραχές, συστάσεις Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, πολιτικές ψυχικής υγείας

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.