Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Τα δικαιώματα των ασθενών

Ελπινίκη Μπισκανάκη , Γιώργος Χαραλάμπους

Περίληψη

Η υγεία συνιστά βασικό κοινωνικό αγαθό για κάθε πολίτη και το δικαίωμα προστασίας της αποτελεί όχι μόνο κοινωνικό, αλλά και ατομικό δικαίωμα. Τα δικαιώματα των ασθενών διασφαλίζονται πλέον από νομικά κείμενα, τόσο διεθνών οργανισμών όσο και του ελληνικού νομοθετικού πλαισίου. Τα περισσότερα αναφέρονται στην αξιοπρεπή μεταχείριση των χρηστών υπηρεσιών υγείας, την εξάλειψη των διακρίσεων, την κατοχύρωση του δικαιώματος της ενημερωμένης συναίνεσης και της εχεμύθειας, το δικαίωμα του σεβασμού των προσωπικών πεποιθήσεων και ιδιαιτεροτήτων, της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, της ελεύθερης επιλογής και της πρόσβασης στο ιατρικό απόρρητο. Στη χώρα μας υπάρχουν θεσμοθετημένα διάφορα Όργανα Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών, όπως η Αυτοτελής Υπηρεσία Προστασίας Δικαιωμάτων των Ασθενών και ο Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενώ σε κάθε Νοσοκομείο προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών, Γραφείου Επικοινωνίας με τον Πολίτη και Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας. Παρόλο που τα δικαιώματα των ασθενών στη χώρα μας είναι κατοχυρωμένα, γίνεται ολοένα και περισσότερο αισθητό πως η οικονομική κρίση, με τρόπο έμμεσο, αντιτίθεται στις Αρχές της πρόσβασης, της ισότητας και της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς. Ωστόσο, καθίσταται σαφές ότι η εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών συνιστά καθήκον όλων των εμπλεκομένων στο Σύστημα Υγείας, ενώ ο βαθμός υλοποίησής τους αποτελεί δείκτη του κοινωνικού επιπέδου της εκάστοτε χώρας.

Λέξεις κλειδιά: Δικαιώματα ασθενών, υγεία, διεθνείς συμβάσεις, ελληνικό νομικό πλαίσιο

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.