Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Βελτίωση της ιατρικής φροντίδας και της αποκατάστασης των ΑμεΑ στο δημόσιο Κέντρο Προστασίας Ατόμων με Αναπηρίες

Αλεξάνδρα Παπαζήση , Ειρήνη Χαϊνόγλου , Ευαγγελία Λάππα

Περίληψη

Η 3η Δεκεμβρίου παγκοσμίως, είναι αφιερωμένη στα άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ). Ο αριθμός των ατόμων με αναπηρία υπολογίζεται περίπου στο 15% του παγκόσμιου πληθυσμού και στην Ελλάδα ο αριθμός των ΑμεΑ είναι περίπου 1 εκατομμύριο. Παρόλο που η σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία ορίζει σε όλον τον κόσμο την εξασφάλιση των αναγκών των ατόμων με αναπηρία, ωστόσο στην Ελλάδα τα άτομα με αναπηρίες έχουν χαμηλό επίπεδο υγείας και εκπαίδευσης, παρουσιάζουν υψηλή θνησιμότητα και ανεργία ενώ συχνά γίνονται δέκτες κοινωνικού αποκλεισμού. Τα ήδη υπάρχοντα κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης -δημόσια και ιδιωτικά- δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες των ΑμεΑ όσον αφορά την φροντίδα υγείας και νοσηλείας αλλά και την ομαλή ένταξη τους στην κοινωνία. Στο παρόν άρθρο προτείνονται αποφάσεις βελτίωσης της υπάρχουσας δομής Κέντρου Προστασίας Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Π.Α.Α) «Ο Αριστεύς» στη Λάρισα, οι οποίες σκοπό έχουν να αναβαθμίσουν την παροχή κατάλληλης ιατρικής φροντίδας και υπηρεσιών αποκατάστασης των ΑμεΑ. Εν συνεχεία, αναφέρονται οι εμπλεκόμενοι φορείς (stakeholders), η ιεράρχηση της επιρροή τους στην ανάπτυξη της βελτιωμένης μορφής του Κ.Π.Α.Α. καθώς και η ανάλυση επικοινωνιακών στόχων για τη δημιουργία του κατάλληλου κλίματος στην κοινή γνώμη με στόχο την υποστήριξη της εφαρμογής της προτεινόμενης δομής.

Λέξεις κλειδιά: ΑμεΑ, Αριστεύς, εμπλεκόμενοι φορείς, επικοινωνιακοί στόχοι, λήψη αποφάσεων

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.