Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Αξιολόγηση οργάνωσης και λειτουργίας τμημάτων επειγόντων περιστατικών Ν. Θεσσαλονίκης: Ομοιότητες και διαφορές

Δημήτρης Θεοφανίδης , Άννα Ζιούτη

Περίληψη

Εισαγωγή: Η αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) αποτελεί σύγχρονη πρόκληση για το Ελληνικό Σύστημα υγείας καθώς παρατηρείται εμφανή ανομοιογένεια της λειτουργίας τους. Αν και σε ορισμένα νοσοκομεία τα ΤΕΠ στεγάζονται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με υψηλές προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας καθώς και με οργανωμένο σύστημα διαλογής, όμως δυστυχώς, αυτή δεν είναι η εικόνα που παρατηρείται στις περισσότερες περιπτώσεις. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η αποτύπωση και σύγκριση των ΤΕΠ των νοσοκομείων του Ν. Θεσσαλονίκης σε επίπεδο υποδομών, διαδικασιών και υγιεινής και ασφάλειας. Μεθοδολογία: Το δείγμα της μελέτης αποτελείται από ΤΕΠ 8 νοσοκομείων του Ν. Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μελέτη που βασίζεται σε μεικτή μεθοδολογία. Αρχικά έγινε ποιοτική προσέγγιση, μέσω προσωπικής παρατήρησης του χώρου και του τρόπου λειτουργίας των ΤΕΠ σύμφωνα με αυστηρά δομημένη φόρμα παρατήρησης και καταγραφής, Στη συνέχεια έγινε ποσοτικοποίηση των δεδομένων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την βαθμολογική κατάταξη των νοσοκομείων και τα ΤΕΠ ομαδοποιήθηκαν βάση παρόμοιων χαρακτηριστικών. Αποτελέσματα: Ο μέσος όρος των σκορ είναι 0,74 με εύρος τιμών από 0,50 έως 0,92. Οι καλύτερες επιδόσεις των νοσοκομείων καταγράφονται στην κατηγορία υγιεινής και ασφάλειας (0,81), οι χαμηλότερες αφορούν στις εγκαταστάσεις (0,69) ενώ σε θέματα οργάνωσης (διαλογή) τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά (0,72). Τα νοσοκομεία φέρονται να κατηγοριοποιούνται σε 4 διαφορετικές ομάδες βάσει των λειτουργικών τους χαρακτηριστικών, που υποδεικνύει εμφανή ανομοιογένεια σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης. Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα προκύπτει η ανάγκη προσδιορισμού του βαθμού και σημείων απόκλισης των ΤΕΠ σε θέματα οργάνωσης και η περαιτέρω διερεύνηση τρόπων σύγκλισης. Είναι απαραίτητο, λοιπόν, να επεκταθεί αυτή η μελέτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα ώστε να διαπιστωθούν συνολικά οι αποκλίσεις, ενώ προτείνεται η εφαρμογή εθνικής κλίμακας διαλογής και ενιαίος τρόπος διοίκησης.

Λέξεις κλειδιά: Τμήμα επειγόντων περιστατικών, διαλογή, οργάνωση

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.