Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

H κατάσταση της υγείας στην Ελλάδα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης

Ελπινίκη Μπισκανάκη , Γιώργος Χαραλάμπους

Περίληψη

Με την έλευση της κρίσης υπήρξαν κλιμακωτές συνέπειες τόσο στην υγεία των πολιτών, με αποτέλεσμα την επιδείνωση του επιπέδου υγείας του γενικού πληθυσμού, όσο και στο ίδιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Επιδημιολογικές αναλύσεις των τελευταίων ετών αναφέρουν αυξημένα ποσοστά νοσηρότητας και θνησιμότητας του ελληνικού πληθυσμού. Τα ποσοστά ανεργίας, που αυξάνονται με γεωμετρικό ρυθμό, συντελούν στην αύξηση των ανασφαλίστων, γεγονός που προκαλεί την επιβάρυνση των δημοσίων μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας, λόγω της οικονομικής αδυναμίας των πολιτών να στραφούν σε ιδιωτικούς φορείς υγείας. Στα πλαίσια της περιστολής των δημοσίων δαπανών ανεστάλησαν οι προσλήψεις για την κάλυψη νέων και κενών, λόγω συνταξιοδότησης, θέσεων με αποτέλεσμα την καταπόνηση του εναπομείναντα προσωπικού των μονάδων υγείας. Ενόψει της κρίσης και με στόχο την αναδιάρθρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) συστάθηκαν μεταρρυθμιστικές αλλαγές, αρχή των οποίων αποτέλεσε η δημιουργία του νέου ασφαλιστικού φορέα Ε.Ο.Π.Υ.Υ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας) το 2011 και η εφαρμογή νέων πολιτικών στην τιμολόγηση των φαρμάκων και των υπηρεσιών υγείας. Η προσπάθεια αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης στο εσωτερικό του υγειονομικού πλαισίου επιτάσσει την οικονομική εξυγίανση και αναδιάρθρωση του Ε.Σ.Υ. μέσα από εφαρμογή στρατηγικού προγραμματισμού των αναγκών, συστημάτων ελέγχου και αξιολόγησης των εισροών και των εκροών και πολιτικές συγκράτησης των πολιτών κατά της κατάχρησης προϊόντων και υπηρεσιών υγείας. Παρά τις υφιστάμενες αρνητικές επιπτώσεις της χρηματο-πιστωτικής κρίσης στην υγεία και την υγειονομική περίθαλψη, η ίδια οικονομική κρίση δύναται να αποτελέσει το εφαλτήριο για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που θα ενδυναμώσουν ποιοτικά το ΕΣΥ και τη Δημόσια Υγεία.

Λέξεις κλειδιά: Υγεία, Εθνικό Σύστημα Υγείας, πολιτική υγείας, οικονομική κρίση, Ελλάδα

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.