Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Το σύνδρομο της Επαγγελματικής Εξουθένωσης και η Κατάθλιψη: Οι παράγοντες εμφάνισής τους στο νοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου

Μαρία Τσετσέλη , Μαρία Τριγώνη

Περίληψη

Εισαγωγή: Η επαγγελματική εξουθένωση και η κατάθλιψη παρατηρούνται συχνά σε κοινωνικά επαγγέλματα και σε επαγγέλματα υγείας. Σε ότι αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό έρευνες δείχνουν ότι αυξάνεται ο κίνδυνος να επηρεαστεί η σωματική και ψυχική τους υγεία από την επαγγελματική εξουθένωση και κατάθλιψη. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της επαγγελματικής εξουθένωσης και της κατάθλιψης στο νοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου Υλικό- μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν οι 150 νοσηλευτές/τριες του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Το νοσηλευτικό προσωπικό κλήθηκε να συμπληρώσει ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από το ερωτηματολόγιο ΜΒΙ (Maslach Burnout Inventory) για την εκτίμηση της επαγγελματικής εξουθένωσης και το PHQ-9 (Patient Health Questionnaire -9) για την εκτίμηση της κατάθλιψης. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS. 24. Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε μέτριο προς υψηλό επίπεδο για τις τρεις διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης στο νοσηλευτικό προσωπικό. Πολλοί παράγοντες δημογραφικοί- ατομικοί και εργασιακοί, σχετίζονται θετικά και να επηρεάζουν την εμφάνιση επαγγελματικής εξουθένωσης και της κατάθλιψης στο νοσηλευτικό προσωπικό Και οι τρεις συνιστώσες της επαγγελματικής εξουθένωσης βρέθηκαν να σχετίζονται με την «ηλικία». Η αποπροσωποποίηση ήταν στατιστικά σημαντική με το «μισθό» (p=0,037) και με τις «συνθήκες εργασίας» (p=0,019), ενώ τα προσωπικά επιτεύγματα με το «φύλο» (p=0,05) και την «εκπαίδευση» (p=0,016). 83 νοσηλευτές/τριες (80,6%) εμφάνισαν κατάθλιψη με την ήπια μορφή αυτής να ξεχωρίζει (39,8%). Ισχυρή θετική συσχέτιση παρατηρήθηκε μεταξύ της κατάθλιψης και της συναισθηματικής εξάντλησης με r=0,7 και sig=0,01. Συμπεράσματα: Η έγκαιρη αναγνώριση και εντοπισμός των παραγόντων που επηρεάζουν την εμφάνιση της επαγγελματικής εξουθένωσης και κατάθλιψης, κρίνεται απαραίτητη, όπου μέσα από παρέμβαση των διοικούντων στη μονάδα υγείας, και με κατάλληλα μέτρα πρόληψης θα αποτραπούν οι επιπτώσεις στην υγεία των νοσηλευτών.

Λέξεις κλειδιά: Επαγγελματική εξουθένωση, κατάθλιψη, νοσηλευτικό προσωπικό, ΜΒΙ Questionnaire, PHQ-9 Questionnaire.

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.