Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Υποβάθμιση της σύγχρονης ελληνικής κατοικίας σε επίπεδο συντήρησης και θέρμανσης λόγω της οικονομικής κρίσης

Ελπίδα Ρουσσάκου , Φωτούλα Μπαμπάτσικου , Ελένη Κονσολάκη , Ηλίας Χαϊδούτης , Αθανάσιος Ζησιμόπουλος , Χαρίλαος Κουτής

Περίληψη

Εισαγωγή: Μια ασφαλής κατοικία αποτελεί παράγοντα προαγωγής της υγείας κάθε πολίτη. Η κακή ποιότητα της κατοικίας συνδέεται άρρηκτα με τη νοσηρότητα του πληθυσμού, τραυματισμούς έως και κοινωνικό-ψυχολογικές διαταραχές. Οι βασικότεροι τομείς επίδρασης της οικονομικής κρίσης στους πολίτες αφορούν το εισόδημα, την υγεία και τις συνθήκες διαβίωσής τους τόσο σε επίπεδο στέγασης όσο και σε ευρύτερο προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο ευημερίας. Η παρούσα έρευνα μελετά την υποβάθμιση της σύγχρονης ελληνικής κατοικίας σε επίπεδο συντήρησης και θέρμανσής της εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Σκοπός: Η εκτίμηση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας που επικρατούν στη σύγχρονη κατοικία σε περιόδους κοινωνικοοικονομικής κρίσης και η ανάδειξη αιτιολογικών παραγόντων που συμβάλλουν στην υποβάθμιση της κατοικίας. Υλικό και μέθοδος: Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 205 κατοικίες στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, από τις περιοχές Σαλαμίνα, Πειραιάς-Νότια προάστια, Αθήνα, Δυτική Αττική, Ανατολικά προάστια και Βόρεια προάστια. Η συλλογή των στοιχείων έγινε με τη χρήση ανώνυμου ερωτηματολογίου. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το SPSS 20. Χρησιμοποιήθηκαν μέτρα περιγραφικής στατιστικής καθώς και τεστ ελέγχου ανεξαρτησίας. Αποτελέσματα: Στo 72,25% (n=148) των κατοικιών που μελετήθηκαν, οι ιδιοκτήτες τους ανέφεραν λειτουργικές φθορές στις οροφές, στους τοίχους, στα ηλεκτρικά καλώδια και στις μπανιέρες. Από το 2009 μέχρι σήμερα το 53,7% (n=110) των ερωτηθέντων ανέβαλλαν εργασίες συντήρησης λόγω οικονομικών προβλημάτων. Το 48,3% (n=99) απάντησε ότι αναγκάστηκαν να αλλάξουν τον τύπο θέρμανσης της κατοικίας τους, ενώ τo 30,61% (n=62) διέκοψε τη χρήση της κεντρικής θέρμανσης με πετρέλαιο και επέλεξε άλλους τύπους θέρμανσης όπως τζάκιa, air-condition και θερμάστρες. Συμπεράσματα: Η οικονομική κρίση επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την υγιεινή της σύγχρονης ελληνικής κατοικίας και κατ’ επέκταση την υγεία των ενοίκων της. Ιδιαίτερα στον τομέα της θέρμανσης, της συντήρησης και των επισκευών των φθορών που παρουσιάζονται σε μια κατοικία, προκύπτει σοβαρή υγιεινολογική επιβάρυνση. Καθώς η σχέση μεταξύ υγείας και στέγασης είναι ένας τομέας που δεν έχει ερευνηθεί ιδιαίτερα είναι απαραίτητο να γίνουν περαιτέρω έρευνες και να θεσπιστούν κατευθυντήριες οδηγίες.

Λέξεις κλειδιά: Κατοικία, θέρμανση, αστικός πληθυσμός, Ελλάδα, οικονομική κρίση

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.