Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Πρακτικές των «Φιλικών προς τα Βρέφη» Νοσοκομείων και έναρξη μητρικού θηλασμού: Η περίπτωση ενός δημόσιου νοσοκομείου και μιας ιδιωτικής κλινικής στην πόλη των Χανίων

Σταυρούλα Στιβανάκη , Ελισάβετ Φρεγγίδου

Περίληψη

Εισαγωγή: Το μητρικό γάλα έχει αδιαμφισβήτητη αξία. Έχει τεκμηριωθεί μέσα από πλήθος μελετών ότι οι πολιτικές και πρακτικές των νοσοκομείων επηρεάζουν καθοριστικά τον επιτυχή θηλασμό. Η «Πρωτοβουλία Φιλικά προς τα Βρέφη Νοσοκομεία» (ΠΦΒΝ) έχει μετρήσιμη και αποδεδειγμένη επίδραση στην έναρξη και αποκλειστικότητα του μητρικού θηλασμού. Σκοπός: Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθεί ο βαθμός εφαρμογής της πολιτικής των «Δέκα Βημάτων» για επιτυχή θηλασμό και του Διεθνή Κώδικα Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλατος, μέσα από την αυτοαναφερόμενη εμπειρία των μητέρων. Υλικό και Μέθοδος: Σε μια συγχρονική μελέτη που διενεργήθηκε από το Δεκέμβριο 2015 έως και τον Μάρτιο 2016 συμμετείχαν συνολικά 152 μητέρες που γέννησαν σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και μια ιδιωτική κλινική της πόλης των Χανίων. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ανώνυμο ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώθηκε εθελοντικά. Αποτελέσματα: Το συνολικό ποσοστό μητρικού θηλασμού κατά την έξοδο από το μαιευτήριο ήταν ιδιαίτερα υψηλό (96,1%) ενώ το ποσοστό του αποκλειστικού θηλασμού ανερχόταν σε 50,7%. Με βάση την αυτοαναφερόμενη εμπειρία των μητέρων, το δημόσιο νοσοκομείο από τα Δέκα Βήματα συμμορφώνεται πλήρως με το βήμα 7, το οποίο αναφέρεται στην 24ώρη συνδιαμονή μητέρας-βρέφους (91,4%), καθώς και με την πτυχή του βήματος 5 που αναφέρεται στην προσφορά βοήθειας γύρω από το θηλασμό εντός έξι ωρών από τον τοκετό (85,9%). Η ιδιωτική κλινική πληροί το Παγκόσμιο Κριτήριο για μία μόλις πτυχή, αυτή της μη χρήσης πιπίλας του βήματος 9 (92,5%). Συμπεράσματα: Η προώθηση των διαδικασιών για την πιστοποίηση των ελληνικών νοσοκομείων και μαιευτηρίων ως «Φιλικά προς Βρέφη» δύναται να έχει σημαντικό αποτέλεσμα στην εγκαθίδρυση του μητρικού θηλασμού στην Ελλάδα.

Λέξεις κλειδιά: Μητρικός θηλασμός, δέκα βήματα για επιτυχή θηλασμό, διεθνής κώδικας εμπορίας υποκατάστατων μητρικού γάλατος, φιλικά προς τα βρέφη νοσοκομεία

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.