Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Ενημέρωση ασθενών μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου σε σχέση με τους παράγοντες κινδύνου στεφανιαίας νόσου

Σταματία Καπετάνιου , Μάρθα Κελέση-Σταυροπούλου , Γεωργία Φασόη-Μπαρκά , Ευγενία Βλάχου

Περίληψη

Εισαγωγή: Η στεφανιαία νόσος (ΣΝ) αποτελεί τον κυριότερο εκπρόσωπο των καρδιαγγειακών παθήσεων καθώς και την κύρια αιτία θνησιμότητας και νοσηρότητας παγκοσμίως. Η ενημέρωση των ασθενών μέσω προγραμμάτων κρίνεται απαραίτητη καθώς παίζει σημαντικό ρόλο στην αλλαγή συμπεριφοράς ως προς τον τρόπο ζωής καθώς και την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση της σπουδαιότητας της ενημέρωσης των ασθενών με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου σε σχέση με τους παράγοντες κινδύνου εμφάνισης της ΣΝ. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όπου και αναζητήθηκαν για τη συλλογή των στοιχείων, άρθρα στις διεθνείς βάσεις δεδομένων PubMed και Google Scholar. Τέθηκε χρονικός περιορισμός αναφορικά με την ημερομηνία δημοσίευσης των άρθρων (άρθρα που έχουν δημοσιευθεί την τελευταία δεκαπενταετία). Βρέθηκαν 51 μελέτες. Οι 13 από αυτές πληρούσαν τα κριτήρια για την συμμετοχή τους στην ανασκόπηση. Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μελετών η ενημέρωση των ασθενών, η εκπαίδευση, η παροχή συμβουλών που αφορούν στην αλλαγή του τρόπου ζωής, η τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής και η αύξηση της σωματικής δραστηριότητας συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Συμπεράσματα: Η δευτερογενής πρόληψη επιτυγχάνεται με την εφαρμογή προγραμμάτων καρδιακής αποκατάστασης προσφέροντας την απαραίτητη εκπαίδευση και ενημέρωση στους ασθενείς με ΣΝ. Επιπλέον η μείωση του υγειονομικού κόστους δύναται να βελτιώσει την πρόγνωση της νόσου και να μειώσει τις επαναλαμβανόμενες νοσηλείες.

Λέξεις κλειδιά: Έμφραγμα του μυοκαρδίου, στεφανιαία νόσος, καρδιακή αποκατάσταση

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.