Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Ενημέρωση του ασθενή και προεγχειρητικό άγχος

Αρετή Κουργιαντάκη , Γεωργία Φασόη-Μπαρκά , Μάρθα Κελέση-Σταυροπούλου , Ευρυδίκη Καμπά , Αρετή Σταυροπούλου

Περίληψη

Εισαγωγή: Οι χειρουργικές επεμβάσεις συμπεριλαμβάνουν επεμβατικές τεχνικές και χειρουργικές διαδικασίες που επηρεάζουν τον ασθενή σε σωματικό και ψυχοκοινωνικό επίπεδο και προκαλούν έντονο άγχος. Σκοπός: H διερεύνηση της σχέσης μεταξύ του βαθμού ενημέρωσης προεγχειρητικά και του προεγχειρητικού άγχους. Μεθοδολογία: Πρόκειται για μια περιγραφική μελέτη συσχετίσεων που έλαβε χώρα κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου του 2015. Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 124 χειρουργικοί ασθενείς γενικού νοσοκομείου της Αττικής, που επιλέχθηκαν βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο που διαμορφώθηκε από τους ερευνητές μετά από εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση καθώς και η σταθμισμένη στα ελληνικά κλίμακα άγχους και κατάθλιψης HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale). Κατά τη διεξαγωγή της μελέτης τηρήθηκαν αυστηρά οι αρχές ηθικής και δεοντολογίας στην έρευνα. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 19.0. Αποτελέσματα: Το 70,2% των ασθενών δήλωσαν ικανοποιημένοι από το βαθμό ενημέρωσης που είχαν προεγχειρητικά, ενώ το 56,1% επιθυμούσε περισσότερη ενημέρωση. Το 86,1% των ασθενών δήλωσε ότι η ενημέρωση τους βοήθησε πριν το χειρουργείο, ενώ οι παράγοντες που φάνηκε να προκαλούν περισσότερο άγχος ήταν η έκβαση του χειρουργείου (56,5%) και ο μετεγχειρητικός πόνος (48,4%). Η επιθυμία για περισσότερη ενημέρωση σχετίστηκε θετικά με την εκδήλωση συμπτωμάτων κατάθλιψης. Οι ασθενείς που δήλωσαν ότι επιθυμούσαν να λάβουν πλήρη ενημέρωση πριν το χειρουργείο και όσοι δήλωσαν ότι η ενημέρωση τους βοήθησε πριν το χειρουργείο εμφάνισαν λιγότερα συμπτώματα κατάθλιψης. Το υψηλό μορφωτικό επίπεδο φάνηκε να έχει θετική συσχέτιση με την εκδήλωση προεγχειρητικού άγχους. Συμπεράσματα: H ενημέρωση και η επικοινωνία μειώνουν τα επίπεδα προεγχειρητικού άγχους και εκδήλωσης καταθλιπτικής συμπτωματολογίας. Η περαιτέρω διερεύνηση του θέματος λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των ασθενών κρίνεται σημαντική.

Λέξεις κλειδιά: Προεγχειρητική ενημέρωση, χειρουργικός ασθενής, προεγχειρητικό άγχος, κατάθλιψη, κλίμακα HADS

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.