Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Η ηλεκτρονική διαχείριση της πληροφορίας στο Νοσοκομειακό Μάνατζμεντ

Σοφία Βουτσίδου , Ευάγγελος Μωραΐτης

Περίληψη

Ο ρόλος της πληροφορικής στο σύστημα υγείας μεταβάλλεται σταδιακά από περιφερειακός σε ουσιαστικό και από υποστηρικτικός σε στρατηγικό, στοχεύοντας στην ενίσχυση του νοσοκομειακού μάνατζμεντ. Οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης των υπηρεσιών υγείας. Ο αυξανόμενος όγκος και το εύρος των πληροφοριών που διακινούνται καθημερινά στον ευαίσθητο χώρο της υγείας, καθιστά αναγκαία την εισαγωγή και υλοποίηση σύγχρονων εργαλείων διοίκησης και διαχείρισης με επιδιωκόμενο στόχο την προσφορά έγκαιρων, αποτελεσματικών, αποδοτικών και εύκολα προσβάσιμων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας για την αύξηση της παραγωγικότητας, τον εξορθολογισμό του κόστους και τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων (υλικών και ανθρώπινων). Το παρόν άρθρο επιδιώκει να αναδείξει τη συμβολή της ηλεκτρονικής διαχείρισης της πληροφορίας από ηλεκτρονικά διαδικτυακά προγράμματα, που υλοποιούνται μέσω της πληροφορικής της υγείας, στο νοσοκομειακό μάνατζμεντ καθώς και το στοίχημα της διαλειτουργικότητας και της δημιουργίας ενιαίου ηλεκτρονικού πλέγματος πληροφοριών

Λέξεις κλειδιά: Πληροφορική υγείας, νοσοκομειακό μάνατζμεντ, διαφάνεια, ανοικτή/δημόσια διακυβέρνηση, διαλειτουργικότητα

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.