Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Διερεύνηση παραγόντων που επιδρούν στη στάση ασθενών και ιατρών για την υποκατάσταση πρωτοτύπων φαρμάκων με αντίστοιχα γενόσημα

Σοφία Σωτηρία Ξανθοπούλου , Κορίνα Κατσαλιάκη

Περίληψη

Η υποκατάσταση πρωτοτύπων φαρμάκων με αντίστοιχα γενόσημα αποτελεί ένα ιδιαιτέρως αμφιλεγόμενο θέμα και συνήθως αντιμετωπίζεται με καχυποψία τόσο από τους ασθενείς όσο και από τους επαγγελματίες υγείας. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι παράγοντες που επιδρούν στη στάση ασθενών και ιατρών για την υποκατάσταση πρωτοτύπων φαρμάκων με αντίστοιχα γενόσημα. Μέθοδος: Στην έρευνα που διεξήχθη με τη χρήση ερωτηματολογίων από το Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο του 2015 και αναλύθηκε στατιστικά με το SPSS, συμμετείχαν 242 ασθενείς και 85 ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων. Αποτελέσματα: Μόνο τo 43% των συμμετεχόντων ασθενών πίστευε ότι τα γενόσημα φάρμακα είναι εξίσου ασφαλή και αποτελεσματικά με τα πρωτότυπα ενώ ο παράγοντας που τους επηρέαζε περισσότερο στην αντικατάσταση του αντικαρκινικού τους σκευάσματος ήταν η σύσταση του θεράποντος ιατρού. 54,5% των ερωτηθέντων συμφώνησαν με την άποψη ότι ορισμένοι ιατροί αντιδρούν στη συνταγογράφηση γενοσήμων σκευασμάτων λόγω της πελατειακής σχέσης τους με τις φαρμακευτικές εταιρείες. Παρατηρήθηκε μία στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δημογραφικών χαρακτηριστικών των ασθενών (φύλο, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης και ετήσιο ατομικό εισόδημα) και της στάσης τους ως προς τα γενόσημα φάρμακα (p≤0,05). Από την πλευρά των ερωτηθέντων ιατρών του νοσοκομείου, το 68,2% συμφώνησε ότι τα γενόσημα φάρμακα είναι βιοϊσοδύναμα των πρωτοτύπων και το 67,8% ότι είναι ασφαλή και αποτελεσματικά. Παρομοίως, στατιστικά σημαντική συσχέτιση παρατηρήθηκε και μεταξύ των δημογραφικών χαρακτηριστικών των ιατρών (φύλο, ηλικία, έτη ασκήσεως επαγγέλματος, ετήσιο ατομικό εισόδημα, ειδίκευση και τομέα ειδικότητας) και της στάσης τους ως προς τα γενόσημα (p≤0,05). Συμπεράσματα: Το ελληνικό κράτος οφείλει να αναπτύξει νέες πολιτικές προώθησης των γενοσήμων ώστε να αρθούν οι αμφιβολίες ασθενών και επαγγελματιών υγείας όσον αφορά τα ζητήματα της βιοϊσοδυναμίας και την εφαρμογή της υποκατάστασης στην κλινική πράξη. Αυτό θα ενισχύσει περαιτέρω τη συνταγογράφησή τους αποδίδοντας σημαντικά οικονομικά οφέλη στη χώρα, ιδιαίτερα την τρέχουσα περίοδο της δημοσιονομικής ύφεσης

Λέξεις κλειδιά: Γενόσημα φάρμακα, υποκατάσταση, στάσεις ασθενών, στάσεις ιατρών, αντικαρκινικό νοσοκομείο

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.