Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Εφαρμογή του προσαρμοστικού νοσηλευτικού μοντέλου «Callista Roy» σε ασθενή με στεφανιαία νόσο: Σύγκλιση του χάσματος μεταξύ θεωρίας και πρακτικής

Στέφανος Διγώνης

Περίληψη

Η Νοσηλευτική Θεωρία της Προσαρμογής (Θεωρία Roy) υποστηρίζει ότι το άτομο είναι ένα προσαρμοστικό σύστημα που ανταποκρίνεται στις αλλαγές του περιβάλλοντός του. Αδυναμία προσαρμογής ορίζεται ως "δυσπροσαρμοστικότητα" και σηματοδοτεί την ανάγκη για νοσηλευτική φροντίδα. Σκοπός: Η αξιολόγηση των δυνατοτήτων εφαρμογής της θεωρίας και η εκτίμηση των αποτελεσμάτων παρέμβασης κατά την μελέτη ενός περιστατικού στην Ελληνική Νοσηλευτική πραγματικότητα σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed & Cochrane. Κατόπιν, έγινε παρακολούθηση και εφαρμογή του μοντέλου της Roy σε ασθενή με στεφανιαία νόσο κατά την διάρκεια της αναμονής του για αορτοστεφανιαία παράκαμψη στην καρδιοχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ιωαννίνων. Η μεθοδολογία της παρέμβασης στηρίχθηκε στις αρχές της θεωρίας της Roy. Αποτελέσματα: Στη σύγχρονη νοσηλευτική είναι αναγκαία η δημιουργία ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης ασθενών με στεφανιαία νόσο, για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Κάθε προεγχειρητική ημέρα αποτέλεσε και μια διαδικασία ιεράρχησης, της πιο σημαντικής ημερήσιας ανάγκης του ασθενούς. Από την εφαρμογή του μοντέλου προκύπτουν οι παρακάτω νοσηλευτικές διαγνώσεις: 1η ημέρα: διαταραχή της αναπνοής, 2η ημέρα: φόβος επικείμενου θανάτου, 3η ημέρα: αίσθημα κόπωσης, 4η ημέρα: θωρακικός πόνος 5η ημέρα: διαταραχή ύπνου. Το ημερήσιο σχέδιο νοσηλευτικής φροντίδας βασίστηκε στις αρχές της νοσηλευτικής διεργασίας. Ο ασθενής έδειξε θετική ανταπόκριση στην νοσηλευτική φροντίδα και μπήκε στο χειρουργείο με την καλύτερη δυνατή ψυχολογική και βιολογική κατάσταση. Συμπεράσματα: Η Θεωρία της Προσαρμογής μπορεί να εφαρμοστεί στην ελληνική νοσηλευτική πραγματικότητα, εφόσον διδαχθεί επαρκώς στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και αποτελέσει μέρος της κουλτούρας στην άσκηση της Νοσηλευτικής πράξης

Λέξεις κλειδιά: Στεφανιαία νόσος, κλινική πρακτική, νοσηλευτική εκπαίδευση, θεωρία Roy

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.