Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Αξιολόγηση διαπροσωπικών σχέσεων νοσηλευτών σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

Ελένη Βασιλείου , Θεόδωρος Καπάδοχος , Αλέξιος Σαμέντζας , Γεωργία Τουλιά , Χριστίνα Μαρβάκη

Περίληψη

Διαπροσωπικές είναι οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των ανθρώπων που βρίσκονται σε ένα κοινωνικό σύνολο. Το πρόβλημα των διαπροσωπικών σχέσεων δεν είναι τόσο ο καθορισμός στόχων και η κατανομή οικονομικών πόρων, όσο η υλοποίηση των αποφάσεων. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί αν η επικοινωνία, οι διαπροσωπικές σχέσεις και τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν τη συνεργασία των νοσηλευτών και την απόδοσή τους. Υλικό και Μέθοδος: Τον μελετώμενο πληθυσμό αποτέλεσαν 202 νοσηλευτές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης στους οποίους ζητήθηκε να συμπληρώσουν ειδικά τροποποιημένο ερωτηματολόγιο που βασίστηκε στη διεθνή βιβλιογραφία. Η έρευνα έλαβε χώρα σε δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα του λεκανοπεδίου Αττική ς. Η διάρκειά της ήταν από το Μάιο 2009 έως το Μάιο 2010. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS ver.13. Αποτελέσματα: Tο 67% (n=136) του μελετώμενου πληθυσμού ήταν γυναίκες. Ως προς το ωράριο εργασίας, η πλειοψηφία ανέφερε πως ακολουθούσε το κυκλικό ωράριο, σε ποσοστό 74% (n=148). To επίπεδο επικοινωνίας των νοσηλευτών που εργάζονται σε σταθερό ωράριο είναι υψηλότερο σε σχέση με αυτό των νοσηλευτών που εργάζονται σε κυκλικό ωράριο (p=0,007). Επίσης, όσο πιο ικανοποιημένοι δηλώνουν οι νοσηλευτές από την εργασία τους τόσο πιο υψηλό φαίνεται να είναι το επίπεδο επικοινωνίας τους (p<0,001). Και τέλος, φαίνεται ότι το επίπεδο συνεργασίας των νοσηλευτών με τους συναδέλφους τους φαίνεται να είναι τόσο υψηλότερο όσο καλύτερη είναι η σχέση των νοσηλευτών μεταξύ τους (p<0,001). Συμπεράσματα: Οι υψηλές αποδοχές, οι ευκαιρίες για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και η κοινωνικό-οικονομική κατάσταση βρέθηκε ότι επηρεάζουν πολύ ή πάρα πολύ τις διαπροσωπικές σχέσεις

Λέξεις κλειδιά: Διαπροσωπικές σχέσεις, επικοινωνία, νοσηλευτής, μονάδες εντατικής θεραπείας

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.