Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Παρακίνηση του νοσηλευτικού προσωπικού και πλαίσιο ρεαλιστικών κινήτρων σε ένα Δημόσιο Νοσοκομείο

Γιάννης Μάρκοβιτς , Σοφία Μοναστηρίδου

Περίληψη

Η παρακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού και ειδικά του νοσηλευτικού προσωπικού είναι σημαντικό ζήτημα που επηρεάζει τόσο την ικανοποίηση του προσωπικού, όσο και των ασθενών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Σκοπός: Η παρουσίαση επιλεγμένων θεωριών παρακίνησης μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και η διαμόρφωση ενός πλαισίου ρεαλιστικών κινήτρων για την εφαρμογή τους στο νοσηλευτικό προσωπικό δημόσιου νοσοκομείου. Υλικό-Μέθοδος: Ανασκοπήθηκε η πρόσφατη Ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία, και συγκεκριμένα άρθρα που αναφέρονται στις θεωρίες παρακίνησης του προσωπικού σε νοσηλευτικά ιδρύματα (θεωρία ιεράρχησης αναγκών, θεωρία δύο παραγόντων, θεωρία κάλυψης επίκτητων αναγκών και θεωρία προσδοκιών), που δημοσιεύθηκαν τα τελευταία δέκα χρόνια στις βάσεις δεδομένων PubMed και ScienceDirect. Αποτελέσματα: Μπορούν να διαμορφωθούν μια σειρά από κίνητρα, τα οποία δεν αποτελούν από μόνα τους την λύση για την εργασιακή επίδοση και την αποτελεσματικότητα, η δε εφαρμογή τους μπορεί να είναι συνδυαστική ή να εξετάζεται κατά περίπτωση ανάλογα με το τμήμα του δημόσιου νοσοκομείου. Τα οικονομικά κίνητρα και τα αρνητικά κίνητρα είναι αυτά που σε σημαντικό βαθμό δεν μπορούν να εφαρμοσθούν από τη διοίκηση, οπότε κίνητρα που έχουν να κάνουν με την κατάρτιση, οργάνωση και συντονισμό ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία και ισότιμη μεταχείριση είναι και τα περισσότερο ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα στο συγκεκριμένο εργασιακό χώρο. Συμπεράσματα: Τα κίνητρα που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία δεν αποτελούν την πανάκεια για την εργασιακή επίδοση και αποτελεσματικότητα, όπως και δεν είναι μια πλήρη καταγραφή των εν δυνάμει κινήτρων. Η εφαρμογή των κινήτρων μπορεί να είναι συνδυαστική ή να εξετάζεται κατά περίπτωση ανάλογα με το τμήμα του δημόσιου νοσοκομείου που εφαρμόζονται, όπως και το προσωπικό που απασχολείται, δηλαδή, οι ιδιαιτερότητες σε γνώσεις, εμπειρία, δυνατότητες. Επίσης, οι εργασίες που χρειάζεται να εκτελέσει το προσωπικό και η πολιτική που επιθυμεί να εφαρμόσει η διοίκηση για το ανθρώπινο δυναμικό επηρεάζουν τα προσφερόμενα κίνητρα.

Λέξεις κλειδιά: Παρακίνηση, νοσηλευτικό προσωπικό, δημόσιο νοσοκομείο, θεωρία ιεράρχησης αναγκών, θεωρία δύο παραγόντων, θεωρία κάλυψης επίκτητων αναγκών και θεωρία προσδοκιών

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.