Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Αίτια εισαγωγής νεαρού ενήλικου πληθυσμού 18-30 ετών σε ΜΕΘ

Βασίλειος Τζιάλλας , Χριστίνα Ρούτση , Χριστίνα Μαρβάκη , Μαρία Πολυκανδριώτη , Δημήτριος Τζιάλλας , Άγγελος Τσαλκάνης

Περίληψη

Τα αίτια εισαγωγής νεαρών ενήλικων ατόμων σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) αποτελούν σύνθετο φαινόμενο με ποικίλες προεκτάσεις. Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν να διερευνηθούν τα αίτια εισαγωγής νεαρού ενήλικου πληθυσμού ηλικίας 18-30 ετών σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με βάση τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά. Υλικό και μέθοδος: Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν άτομα ηλικίας 18-30 ετών που νοσηλεύονταν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας κατά το χρονικό διάστημα 2005-2007. Για τη συλλογή των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ειδικά διαμορφωμένο κλινικό πρωτόκολλο για τις ανάγκες της έρευνας, το οποίο εκτός από τα δημογραφικά στοιχεία περιελάμβανε και μεταβλητές που αφορούσαν τα αίτια εισαγωγής σε ΜΕΘ, τη διάρκεια νοσηλείας, όπως επίσης και την έκβασή της. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 13 και η μέθοδος x2. Αποτελέσματα: Το 74,9% του πληθυσμού της μελέτης ήταν άνδρες και το 25,1% γυναίκες. Ως προς την υπηκοότητα, το 78,4% ήταν Έλληνες, ενώ το 21,6% αλλοδαποί. Ως πρώτη αιτία εισαγωγής στις ΜΕΘ καταγράφηκαν τα τροχαία ατυχήματα με ποσοστό 59,4%, ακολούθησαν τα παθολογικά προβλήματα με ποσοστό 14,1%, η μετεγχειρητική παρακολούθηση με ποσοστό 9,8%, τα εργατικά ατυχήματα με ποσοστό 5%, οι εγκληματικές ενέργειες με ποσοστό 4,2%, η απόπειρα αυτοκτονίας με ποσοστό 4% και τα ναρκωτικά με ποσοστό 3,5%. Από τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων φάνηκαν τα εξής: Ως προς τη συνάφεια της αιτίας εισόδου με την οικογενειακή κατάσταση και το επάγγελμα βρέθηκε, ότι οι φοιτητές, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ήταν άγαμοι είχαν αυξημένη πιθανότητα εμπλοκής σε τροχαίο ατύχημα, p<0,001. Οι αλλοδαποί εισάγονταν περισσότερο συχνά λόγω εργατικών ατυχημάτων και λόγω εγκληματικών ενεργειών με στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με τους Έλληνες, p<0,001, αντίστοιχα. Αντιθέτως, οι Έλληνες εισάγονταν περισσότερο συχνά λόγω αυτοκτονιών και λόγω παθολογικών αιτιών με στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με τους αλλοδαπούς, p<0,001, αντίστοιχα. Συμπεράσματα: Κοινωνικοί και δημογραφικοί παράγοντες επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την εισαγωγή των νέων στις ΜΕΘ.

Λέξεις κλειδιά: Εισαγωγή σε ΜΕΘ, παράγοντες κινδύνου, δημογραφικά στοιχεία, θνησιμότητα

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.