Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Η επίδραση της χρόνιας αιμοκάθαρσης στην προσωπικότητα των ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Βασιλική Κουτσοπούλου-Σοφικίτη , Μάρθα Κελέση-Σταυροπούλου , Ευγενία Βλάχου , Γεωργία Φασόη-Μπαρκά

Περίληψη

Οι άνθρωποι με χρόνιες ασθένειες αντιμετωπίζουν μόνιμες αλλαγές στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Αυτό, συνοδευόμενο από την διαταραχή των βιολογικών τους λειτουργιών έχει σαν αποτέλεσμα, οι ασθενείς αυτοί να εκδηλώνουν ποικίλες παθολογικές συμπεριφορές και να διαταράσσεται η προσωπικότητά τους. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η διερεύνηση της ψυχικής συμπεριφοράς ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια που υποβάλλονται σε περιοδική εξωνεφρική αιμοκάθαρση (ΧΠΑ). ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Η μελέτη βασίστηκε στη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου που έχει χρησιμοποιηθεί σε ξένους και έλληνες ασθενείς, πάσχοντες από χρόνια νοσήματα, με μέγιστη αξιοπιστία, ώστε να προσδιορισθούν οι πλευρές της ζωής τους που είχαν επηρεαστεί αρνητικά από την ασθένειά τους. Πρέπει να σημειωθεί ότι το ερωτηματολόγιο προσωπικότητας του Eysenck, έχει ιδιαίτερα αξιολογηθεί στον Ελληνικό πληθυσμό, για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Το ερωτηματολόγιο περιείχε 84 ερωτήσεις σε τέσσερις διαταραχές (ψυχωτισμός, νευρωτισμός, έξω/εσωστρέφεια και έλεγχος πρόθεσης δήλωσης ανακριβειών), αποδείχθηκε χρήσιμο για την αξιολόγηση της επίδρασης διαφόρων παρεμβάσεων πάνω στην ποιότητα της ζωής των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών και αξιόπιστο όταν συγκρίθηκε με το Sickness Impact Profile και με μια δοκιμασία για την άσκηση υπό συνθήκες υπερέντασης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Διαπιστώθηκε ότι και οι τρεις κλίμακες ελέγχου διαταραχών προσωπικότητας έχουν συστηματικά επηρεασθεί, συγκριτικά με ομάδα 138 υγιών ατόμων της ομάδας ελέγχου, αντιστοιχισμένων ως προς την ηλικία και το φύλο. Ειδικότερα διαπιστώθηκε ότι οι άνδρες υπό ΧΠΑ βρέθηκαν σε χαμηλότερη περιοχή της κλίμακας μέτρησης νευρωτισμού ενώ οι γυναίκες ασθενείς εμφάνισαν χαμηλότερη βαθμολογία στην κλίμακα μέτρησης ψυχωτισμού. Η δοκιμασία του Τ-test δείχνει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά των διαταραχών μεταξύ των δύο φύλων σε σχέση με τη φύση του επαγγέλματός τους. Δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ του μορφωτικού επιπέδου και στις διακυμάνσεις της βαθμολόγησης για την διαταραχή του ψυχωτισμού, νευρωτισμού και εσωστρέφειας. Από την ανάλυση μεταβλητότητας της διαταραχής προσωπικότητας των ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια υπό ΧΠΑ δεν αναγνωρίστηκε στατιστικά σημαντική επίδραση του Νοσηλευτικού Ιδρύματος και οι ασθενείς που καταφεύγουν σε αυτά έχουν την ίδια βαθμολογία στους δείκτες ψυχωτισμού και νευρωτισμού. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Από την μελέτη αυτή προέκυψε ότι οι πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια που κατέληξαν σε ΧΠΑ εμφάνισαν τάση να αναπτύσσουν νευρωτισμό, αλεξιθυμία και άλλα ψυχολογικά προβλήματα με αποτέλεσμα διαταραχή της προσωπικότητάς τους.

Λέξεις κλειδιά: Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, Χρόνια περιοδική αιμοκάθαρση, Διαταραχές προσωπικότητας από χρόνια αιμοκάθαρση

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.