Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Περιεγχειρητική συμβουλευτική παιδιού

Ιωάννης Κουτελέκος

Περίληψη

Η συμβουλευτική αποτελεί τμήμα του επαγγελματικού ρόλου των νοσηλευτών και απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή ολιστικής φροντίδας. Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τη συμβουλευτική παιδιών που υποβάλλονται σε χειρουργείο. Υλικό και μέθοδος : Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών μελετών κατά το χρονικό διάστημα 2005-2009, στην ηλεκτρονική βάση «pubmed» που αναφέρονταν στη συμβουλευτική παιδιών που υποβάλλονται σε χειρουργείο, με τη χρήση λέξεων κλειδιών: συμβουλευτική, περιεγχειρητική φροντίδα, ολιστική φροντίδα. Αποτελέσματα : Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η συμβουλευτική ασκείται από κατάλληλα εκπαιδευμένα και ισορροπημένα άτομα που διαθέτουν επικοινωνιακές δεξιότητες. Προϋπόθεση της αποτελεσματικής συμβουλευτικής είναι ο διάλογος, όπου ο νοσηλευτής-σύμβουλος ύστερα από προσεκτική ακρόαση θέτει παρατηρήσεις, εισηγήσεις, προκειμένου να ενισχύσει την αυτοεικόνα, την αυτογνωσία και την αυτοπεποίθηση του παιδιού και να βελτιώσει την ψυχική του κατάσταση. Η περιεγχειρητική συμβουλευτική διαδικασία ως μέρος της ολιστικής νοσηλευτικής φροντίδας θα πρέπει να έχει ένα πλάνο εξατομικευμένης εφαρμογής είτε βρίσκεται στο προεγχειρητικό – διεγχειρητικό ή στο μετεγχειρητικό στάδιο. Συμπεράσματα : Η αποτελεσματική συμβουλευτική στη φροντίδα παιδιού που υποβάλλεται σε χειρουργείο συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών και στη αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των νοσηλευομένων παιδιών και των οικογενειών τους.

Λέξεις κλειδιά: Συμβουλευτική, περιεγχειρητική φροντίδα, ολιστική φροντίδα

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.