Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Εμβολιαστική κάλυψη παιδιών ηλικίας 4-12 ετών του νομού Ευρυτανίας

Ιωάννης Γκέτσιος , Ελένη Υφαντή , Μαρία Γραμματικού , Αικατερίνη Γουρδούμπα , Παρασκευή Ροδίτου , Μάρθα Ζαγκότση

Περίληψη

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει συντελεστεί διεθνώς τεράστια πρόοδος στον τομέα της πρωτογενούς πρόληψης των λοιμωδών νοσημάτων, ενώ πολλά νέα εμβόλια έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα υποχρεωτικών εμβολιασμών και στη χώρα μας. Υπάρχουν ωστόσο ενδείξεις ότι η εμβολιαστική κάλυψη για ορισμένα λοιμώδη νοσήματα στη χώρα μας δεν είναι επαρκής. Σκοπός: Ήταν να διερευνηθεί το επίπεδο εμβολιασμού των παιδιών ελλήνων και μεταναστών, ηλικίας 4 έως 12 ετών, του νομού Ευρυτανίας για τα εμβόλια κατά κοκκύτη-διφθερίτιδας –τετάνου (DTaP), πολιομυελίτιδας(IPV)και ιλαράς-ερυθράς –παρωτίτιδας (MMR). Υλικό & Μέθοδος: Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν οι μαθητές του συνόλου των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων (ηλικίας 4-12 ετών) του νομού Ευρυτανίας. Για την καταγραφή των δόσεων των εμβολίων χρησιμοποιήθηκαν τα βιβλιάρια υγείας των παιδιών. Χρησιμοποιήθηκε η στατιστική δοκιμασία x2. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα SPSS 17.0. Αποτελέσματα: Τα αγόρια του δείγματος ήταν 469 (51,9%) και τα κορίτσια 434 (48,1%). Η πλήρης εμβολιαστική κάλυψη με το DTaP, το MMR και το IPV ήταν 87,3%, 79,9%, και 97,6% αντίστοιχα. Δεν παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των παιδιών ελλήνων και των παιδιών των μεταναστών. Συμπεράσματα: Η εμβολιαστική κάλυψη έναντι της ιλαράς, της ερυθράς και της παρωτίτιδας ήταν πλημμελής. Τα παιδιά των μεταναστών δεν υπολείπονται στην εμβολιαστική κάλυψη έναντι των παιδιών των ελλήνων. Προβληματίζει το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης με το εμβόλιο MMR.

Λέξεις κλειδιά: Εμβολιασμός, παιδιά, σχολείο, μετανάστες

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.