Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Ο ρόλος της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά

Μαρία Κίκιλα , Ιωάννης Κουτελέκος

Περίληψη

Η σωματική τιμωρία αποτελεί τη πιο συνήθη μέθοδος πειθαρχίας, και πολλές φορές θεωρείται ως ένα απαραίτητο εργαλείο γονικής συμπεριφοράς, παγκοσμίως. Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την επιβολή σωματικής τιμωρίας ως μέσο πειθαρχίας των παιδιών. Υλικό και μέθοδος : Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών μελετών, κυρίως της τελευταίας πενταετίας στην ηλεκτρονική βάση «pubmed» που αναφέρονταν στην επιβολή σωματικής τιμωρίας ως μέσο πειθαρχίας των παιδιών. Αποτελέσματα : Παρότι, έχει διεθνώς αναγνωρισθεί με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ότι τα παιδιά έχουν το δικαίωμα της προστασίας από κάθε μορφή βίας, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής τιμωρίας σε κάθε χώρο, όπως στο σχολείο, στο σπίτι, εντούτοις η σωματική τιμωρία εξακολουθεί να αποτελεί ένα αποδεκτό τρόπο επιβολής πειθαρχίας, κυρίως στο σπίτι. Είναι ευρέως αποδεκτό, ότι η σωματική τιμωρία δεν μπορεί να ορισθεί με σαφήνεια καθώς παρατηρούνται διαφορές όσον αφορά στις συνήθειες και στις απόψεις των πληθυσμών προς τη διαπαιδαγώγηση στις διάφορες χώρες. Το μοναδικό πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι η άμεση συμμόρφωση του παιδιού. Ωστόσο, η σωματική τιμωρία δεν προάγει την επικοινωνία στους κόλπους της οικογένειας αλλά αντιθέτως ενισχύει την υιοθέτηση παρόμοιας συμπεριφοράς των παιδιών. Συμπεράσματα: Η αποθάρρυνση της επιβολής σωματικής τιμωρίας στα παιδιά απαιτεί δράση σε διαφορετικούς τομείς, όπως εκτενείς αλλαγές στη νομοθεσία των χωρών και εισαγωγή νέων μέτρων που αφορούν στην σωστή καθοδήγηση των οικογενειών και όσων εργάζονται με παιδιά. Επίσης, απαιτεί ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πληθυσμών ως προς τα δικαιώματα των παιδιών, παγκοσμίως.

Λέξεις κλειδιά: Σωματική τιμωρία, πειθαρχία, σωματική κακοποίηση, απόψεις γονέων

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.