Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Πιλοτική μελέτη διερεύνησης επαγγελματικής εξουθένωσης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού Μονάδων Εντατικής Θεραπείας παιδιατρικού νοσοκομείου

Αλέξανδρος Δουβανάς , Μαρουσώ Μπάλιου , Αριστέα Παντελάκη , Παρασκευή Πουσδέρκη , Χριστίνα Μαρβάκη

Περίληψη

Τις τελευταίες δεκαετίες, το επαγγελματικό άγχος του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού αποτέλεσε θέμα πολλών μελετών. Το στρες μπορεί να είναι σημαντικό σε παιδιατρικές μονάδες και μονάδες νεογνών (PICU, NICU), αφού οι σχέσεις μεταξύ ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και συγγενών μπορεί να δημιουργήσουν δυσφορία και καταθλιπτικές αντιδράσεις στους επαγγελματίες. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης ήταν να διερευνηθεί η ύπαρξη ή μη επαγγελματικού στρες στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Παίδων και Νεογνών (ΜΕΝ) ενός παιδιατρικού νοσοκομείου της Αθήνας και η συσχέτιση αυτού με δημογραφικούς και άλλους κοινωνικούς παράγοντες. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε ένα παιδιατρικό νοσοκομείο της Αθήνας , όπου διανεμήθηκαν 64 ερωτηματολόγια σε ιατρούς, νοσηλευτές και βοηθούς νοσηλευτών και επεστράφησαν απαντημένα 48 (ποσοστό απαντητικότητας, rr=75%). Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Maslach Burnout Inventory (MBI, Maslach & Jackson 1984) και η στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε περιλάμβανε μη παραμετρικές στατιστικές δοκιμασίες με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η επαγγελματική εξουθένωση κυμάνθηκε γενικά σε μέτρια επίπεδα όπως φαίνεται από τις μέσες τιμές των 3 διαστάσεων του MBI. Συγκεκριμένα η μέση τιμή για τη συναισθηματική εξάντληση ήταν 22,02, για τα προσωπικά επιτεύγματα 32,44 και για την αποπροσωποποίηση 9,02. Βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις με τις τρεις διαστάσεις του MBI και το φύλο (p=0,034), την ηλικία (p=0,001), το επίπεδο εκπαίδευσης (p=0,045), το τμήμα εργασίας (p=0,004), τη θέση εργασίας (p=0,015) και την προϋπηρεσία στο επάγγελμα (p=0,025), στο νοσοκομείο (p=0,008) και στο τμήμα εργασίας (p=0,018). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Καθώς η επαγγελματική εξουθένωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού που εργάζεται σε ΜΕΘ Παίδων και ΜΕΝ βρέθηκε να είναι σε μέτρια έως υψηλά επίπεδα οι διοικήσεις των νοσοκομείων θα πρέπει να τη λάβουν υπόψη τους συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων στα συγκεκριμένα τμήματα.

Λέξεις κλειδιά: Επαγγελματική εξουθένωση, ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, ΜΕΘ παίδων, ΜΕΘ νεογνών

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.