Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Οξεία νεφρική ανεπάρκεια από ραβδομυόλυση μετά από χρήση ηρωίνης. Νοσηλευτική προσέγγιση

Ευαγγελία Πρεβύζη

Περίληψη

H ραβδομυόλυση οφείλεται στην βλάβη των μυών με αποτέλεσμα την απελευθέρωση στην συστηματική κυκλοφορία μυοσφαιρίνης. Η οξεία νεφρική ανεπάρκεια επέρχεται από τη νεφροτοξικότητα της μυοσφαιρίνης. Η χρήση ηρωίνης, είναι μία από τις αιτίες πρόκλησης της ραβδομυόλυσης και της οξείας νεφρικής ανεπάρκειας. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης ήταν η ανάδειξη της σπουδαιότητας της έγκαιρης αναγνώρισης και αντιμετώπισης από τον νοσηλευτή της οξείας νεφρικής ανεπάρκειας από ραβδομυόλυση μετά από χρήση ηρωίνης. Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στηρίχτηκε στην βιβλιογραφική αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών μελετών, οι οποίες διενεργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 2000-2012 και αντλήθηκαν από τις διεθνείς βάσεις δεδομένων Medline, Pubmed, Cinahl και την ελληνική βάση δεδομένων Iatrotek σχετικά με την οξεία νεφρική ανεπάρκεια από ραβδομυόλυση μετά από χρήση ηρωίνης. Οι λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν: οξεία νεφρική ανεπάρκεια, ραβδομυόλυση, χρήση ηρωίνης, διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, νοσηλευτική αντιμετώπιση. Αποτελέσματα: Η κλινική εικόνα του ασθενή εμφανίζεται με μυϊκό πόνο, μυϊκή αδυναμία και καστανέρυθρα ούρα. Οι υψηλές τιμές της CPK και της μυοσφαιρίνης θέτουν την διάγνωση. Οι τοξικολογικές εξετάσεις επιβεβαιώνουν τη χρήση ηρωίνης. Για τη θεραπεία απαιτείται η χορήγηση ναλοξόνης, η ταχεία ενυδάτωση του ασθενή, η αλκαλοποίηση των ούρων, η καλή διούρηση, η ρύθμιση των ηλεκτρολυτικών διαταραχών και η αιμοκάθαρση όταν χρειαστεί. Συμπεράσματα: Η έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση της οξείας νεφρικής ανεπάρκειας από ραβδομυόλυση μετά από χρήση ηρωίνης είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση του ασθενή. Κρίνεται αναγκαία η εκπαίδευση των νοσηλευτών σε ειδικά θέματα όπως η οξεία νεφρική ανεπάρκεια από ραβδομυόλυση μετά από χρήση ηρωίνης καθώς και η δημιουργία πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση και θεραπεία της.

Λέξεις κλειδιά: Οξεία νεφρική ανεπάρκεια, ραβδομυόλυση, χρήση ηρωίνης, διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, νοσηλευτική αντιμετώπιση

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.