Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Σύγκριση των απόψεων ασθενών και νοσηλευτικού προσωπικού για την ποιότητα της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας σε χειρουργικά τμήματα δημόσιων νοσοκομείων της Κρήτης

Μαρία Λαμπράκη , Θεοχάρης Κωνσταντινίδης , Βαΐτσης Κουτσιπετσίδης , Ειρήνη Βογιατζάκη , Αρετή Σταυροπούλου , Αναστάσιος Μερκούρης

Περίληψη

Η άποψη του νοσηλευτικού προσωπικού και των ασθενών για την παρεχόμενη νοσηλευτική φροντίδα και η ικανοποίηση των ασθενών από αυτή, αποτελούν σημαντικά κριτήρια για την αξιολόγηση της, ενώ παράλληλα συμβάλλουν και στη βελτίωσή της. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση και η σύγκριση των απόψεων των ασθενών και του νοσηλευτικού προσωπικού για την ποιότητα της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας σε χειρουργικά τμήματα δημόσιων νοσοκομείων της Κρήτης. Υλικό και μέθοδος: Η παρούσα μελέτη αποτελεί περιγραφική μελέτη με τη χρήση συσχετίσεων. Συμμετείχαν 270 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε χειρουργικές κλινικές δημόσιων νοσοκομείων της Κρήτης και 140 νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτών που εργάζονταν στις αντίστοιχες κλινικές. Η δειγματοληπτική μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν μη τυχαία σκόπιμη δειγματοληψία. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με ανώνυμο ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς και για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 17. Αποτελέσματα: Οι απόψεις των ασθενών και του νοσηλευτικού προσωπικού που πήραν μέρος στην έρευνα συνέκλιναν, όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα των νοσοκομείων και την ικανοποίηση τους από το επίπεδο της νοσηλευτικής φροντίδας στα νοσοκομεία της Κρήτης. Από τους 270 ασθενείς που συμμετείχαν στην έρευνα το 95,3% δηλώνουν ικανοποιημένοι από την επιδεξιότητα νοσηλείας. Το 97,7% και το 98,1% των ασθενών δηλώνουν ικανοποιημένοι από την ευγένεια του προσωπικού και την συνέχεια του νοσηλευτικού έργου αντίστοιχα. Οι ασθενείς ανέφεραν σημαντικό έλλειμμα 67,7% στην εκπαίδευση κατά την νοσηλεία τους και 70,1% στην ενημέρωση των συγγενών τους. Από τους 140 νοσηλευτές και βοηθούς νοσηλευτών της έρευνας δήλωσαν ικανοποιημένοι από την συνέχεια του νοσηλευτικού έργου το 98,5% και το 94,9% από την ευγένεια του προσωπικού. Οι χαμηλότερες βαθμολογίες δόθηκαν 66,7% στην κάλυψη των προσωπικών αναγκών των ασθενών και 85,3% στην ενημέρωση των συγγενών τους. Επίσης, δήλωσαν δυσαρεστημένοι από την ποσότητα και ποιότητα του φαγητού 64,6% και 73,6% αντίστοιχα. Συμπέρασμα: Η παρεχόμενη νοσηλευτική φροντίδα κρίνεται ικανοποιητική από τους ασθενείς και το νοσηλευτικό προσωπικό. Υπάρχει ανάγκη βελτίωσης των υπηρεσιών που αφορούν στην πληροφόρηση και την εκπαίδευση ασθενών και οικογένειας.

Λέξεις κλειδιά: Νοσηλευτική φροντίδα, αξιολόγηση ποιότητας, πληροφόρηση, ικανοποίηση ασθενών

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.