Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Διερεύνηση των απόψεων ασθενών και ιατρών σχετικά με τον ρόλο του αναισθησιολόγου και την αναισθησία

Παναγιώτα Ντούμα , Κορίνα Κατσαλιάκη

Περίληψη

Εισαγωγή: Η αναισθησιολογία είναι μια ιατρική ειδικότητα με αλματώδη εξέλιξη τις τελευταίες δεκαετίες. Όμως το έργο των αναισθησιολόγων δεν αναγνωρίζεται ιδιαίτερα στους ιατρικούς κύκλους και οι διεθνείς έρευνες αναδεικνύουν ότι οι ασθενείς έχουν ελλιπείς γνώσεις για την αναισθησία και τον αναισθησιολόγο. Σκοπός: Σκοπός της έρευνας ήταν να εκτιμήσει τις απόψεις των ασθενών και των γιατρών άλλων ειδικοτήτων στην Ελλάδα, για τον ρόλο του αναισθησιολόγου και την αναισθησία. Υλικό-Μέθοδος: Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Γ.Ν.Θ Παπαγεωργίου με τη χρήση ερωτηματολογίου, τον Ιανουάριο-Μάρτιο του 2014 και αναλύθηκε με το SPSS 15, συμμετείχαν 100 ασθενείς των χειρουργικών κλινικών και 50 γιατροί άλλων ειδικοτήτων. Αποτελέσματα: Η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών (>90%) που πήραν μέρος στην έρευνα γνωρίζει πως ο αναισθησιολόγος είναι ιατρός αλλά δε γνωρίζει τα ιδιαίτερα καθήκοντα που αναλαμβάνει στην περιεγχειρητική περίοδο. Επίσης, έχει γνώση αρκετών εξωχειρουργικών δραστηριοτήτων του αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό στη δραστηριοποίηση του στο ακτινολογικό τμήμα(16% μόνο γνωρίζει), στο ιατρείο πόνου(23%) και στη ψυχιατρική κλινική(20%). Την ίδια έλλειψη γνώσεων επέδειξαν και οι γιατροί άλλων ειδικοτήτων ως προς το τελευταίο(22% μόνο γνωρίζει) αλλά και ως προς τις απαραίτητες ώρες προεγχειρητικής νηστείας για τη χορήγηση αναισθησίας(22%), τη δραστηριοποίηση του αναισθησιολόγου στην ψυχιατρική(22%) και καρδιολογική(44%) κλινική, και στο ακτινολογικό τμήμα(42%). Παρόλο αυτά, οι περισσότερες δραστηριότητες του αναισθησιολόγου και οι επιπλοκές της αναισθησίας τους είναι γνωστές. Συμπεράσματα: Από την έρευνα προκύπτει ότι απαιτείται εντατικοποίηση των προσπαθειών των αναισθησιολόγων για ενημέρωση των ασθενών για θέματα που αφορούν την ειδικότητα τους. Οι γιατροί των άλλων ειδικοτήτων έχουν ελλιπείς γνώσεις σε ειδικότερα θέματα της αναισθησιολογίας, επομένως χρειάζονται επιπλέον κατάρτιση για να είναι σε θέση να συνεισφέρουν στην προσπάθεια ενημέρωσης των ασθενών.

Λέξεις κλειδιά: Αναισθησιολογία, αντιλήψεις ασθενών, αντιλήψεις γιατρών, ρόλος αναισθησιολόγου

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.