Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Η συμβολή της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας. Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

Δημήτριος Πάτσιος , Απόστολος Κομνός , Χαρίλαος Αποστολίδης , Αναστασία Μπαλασοπούλου

Περίληψη

Στη χώρα μας έχουν γίνει πολλές προσπάθειες τα τελευταία χρόνια να εισαχθούν νόμοι που οδηγούν στην εισαγωγή της έννοιας της ποιότητας στον τομέα των δημόσιων νοσοκομείων. Η εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας στην υγεία συμβάλλει στη βελτίωσή της, ενώ η αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών είναι ένα βασικό εργαλείο για τη διαχείριση της ποιότητας. Σκοπός: Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν να περιγράψει τα οφέλη που μπορούν να αποκτηθούν από δημόσιο φορέα υγείας όταν εφαρμόζεται ένα μοντέλο ποιότητας. Υλικό και μέθοδοι: Η παρούσα μελέτη εστιάζει στην εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2008 στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας κατά την περίοδο 2010-2012. Τα αποτελέσματα και τα οφέλη από την εφαρμογή της καταγράφονται από τη μέτρηση της ικανοποίησης των συγγενών των ασθενών. Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Family Satisfaction with Care in the Intensive Care Unit (FS-ICU 24) και μελετήθηκαν ποιοτικοί δείκτες αναφοράς. Πληθυσμός της μελέτης ήταν το σύνολο των συγγενών των ασθενών που νοσηλεύτηκαν στη Μονάδα κατά τα έτη 2010-2012. Έγινε περιγραφική στατιστική ανάλυση. Αποτελέσματα: Οι δείκτες ποιότητας βελτιώθηκαν σημαντικά μετά την εφαρμογή ISO με τον δείκτη SMR να μειώνεται από το 58% το 2007 στο 35% to 2012 και να είναι πλέον ένας από τους χαμηλότερους στην Ελλάδα και κάτω από την Ευρωπαϊκής μέση τιμή των ΜΕΘ. Ποσοστό > 80% των συγγενών απάντησαν ότι η νοσηλευτική και η Ιατρική φροντίδα ήταν «πάρα πολύ καλή» και πάνω από το 10% ότι ήταν «πολύ καλή». Η συνολική ικανοποίηση των μελών της οικογένειας υπερέβη το 90%. Η ιατρική και η νοσηλευτική φροντίδα αξιολογήθηκαν ιδιαίτερα θετικά από τα μέλη της οικογένειας (πολύ θετική γνώμη εξέφρασε άνω του 90% των ερωτηθέντων), ενώ η ικανοποίηση από τις νοσηλευτικές υπηρεσίες, προσεγγίζει το 100 %. Συμπέρασμα: Η εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας σε οργανισμούς υγείας δεν είναι εύκολη και έχει πολλές διαστάσεις. Ωστόσο, προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, βελτιώνει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των παρόχων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και ουσιαστικά συμβάλλει στη βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας υγείας.

Λέξεις κλειδιά: Ποιότητα, ικανοποίηση συγγενών, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης, νοσηλευτική φροντίδα

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.