Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Γνώσεις φοιτητών Νοσηλευτικής για τους ρυθμούς ανακοπής και την αντιμετώπισή τους

Αικατερίνη Κυργιανίδου , Σταυρούλα Κουρή , Θεόδωρος Καπάδοχος

Περίληψη

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν μία από τις κύριες αιτίες θανάτου παγκοσμίως. Η γνώση των επαγγελματιών υγείας για τους ρυθμούς ανακοπής, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την έγκαιρη αναγνώριση αλλά και την σωστή αντιμετώπισή τους. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εκτιμηθούν οι γνώσεις των φοιτητών Νοσηλευτικής, σχετικά με τους ρυθμούς ανακοπής και τον τρόπο αντιμετώπισής τους. Υλικό και μέθοδος: Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 151 φοιτητές, από τα τμήματα Νοσηλευτικής Α’ (n=60, 40%) και Β’ (n=91, 60%), του ΤΕΙ Αθήνας, από τους οποίους το 83% (n=125) ήταν γυναίκες και 17% (n=26) ήταν άνδρες, με μέση ηλικία 23 έτη. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο, που περιλάμβανε δημογραφικά και εκπαιδευτικά στοιχεία, δέκα ερωτήσεις γνώσεων στα θέματα ανακοπής καθώς και ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης του επιπέδου τους. Για τη ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα SPSS v.19, με τα κριτήρια t-Test και χ2. Αποτελέσματα: Από το σύνολο των συμμετεχόντων στην έρευνα, το 95% (n=144) δεν κατάφερε να απαντήσει σωστά περισσότερες από 6 ερωτήσεις στις 10. Οι φοιτητές του τμήματος Νοσηλευτικής Α’ αναγνώρισαν με μεγαλύτερη ακρίβεια τους ρυθμούς ανακοπής (p=0.003). Όσοι φοιτούσαν σε μικρότερο εξάμηνο αναγνώρισαν καλύτερα τους ρυθμούς ανακοπής (p=0.002). Οι φοιτητές που είχαν παρακολουθήσει πρόσφατα μάθημα βασικής ή εξειδικευμένης αναζωογόνησης, αναγνώρισαν καλύτερα τους ρυθμούς ανακοπής (p=0.006). Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία φοιτητές γνώριζαν καλύτερα την σωστή αντιμετώπιση των ρυθμών ανακοπής (p=0.037). Επίσης οι φοιτητές που είχαν παρακολουθήσει το μάθημα της καρδιολογικής νοσηλευτικής μέσα στο προηγούμενο έτος, γνώριζαν καλύτερα την αντιμετώπιση (p<0.001). Τέλος, το επίπεδο αυτοαξιολόγησης συμβάδιζε με το πραγματικό επίπεδο γνώσεων των φοιτητών (p=0.05). Συμπεράσματα: Η συνεχής παρακολούθηση μαθημάτων, πιστοποιημένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και σεμιναρίων, βοηθάει στην καλύτερη απόκτηση γνώσεων καθώς και στη διατήρησή τους σε καλό επίπεδο για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

Λέξεις κλειδιά: Ανακοπή, γνώσεις, βασική ΚΑΡΠΑ, εξειδικευμένη ΚΑΡΠΑ, νοσηλευτές, φοιτητές

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.