Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό πλαίσιο υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων

Ελένη Δημητροπούλου , Ιωάννης Κουτελέκος

Περίληψη

Με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας τίθενται από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία γενικοί και ειδικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής τους. Από το σύνολο των ισχυουσών διατάξεων για τα τρόφιμα απορρέουν θεμελιώδεις αρχές για την αποτροπή δυσμενών επιπτώσεων στη δημόσια υγεία, προβλέπεται η διενέργεια υγειονομικών ελέγχων, καθώς και η επιβολή κυρώσεων.

Λέξεις κλειδιά: Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία,  θεμελιώδεις αρχές για τα τρόφιμα,  έννοια  τροφίμων,   χαρακτηρισμός  τροφίμων,   αρμόδιες  αρχές  ελέγχου  τροφίμων,   διοικητικές  και  ποινικές κυρώσεις

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.