Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Μουσική στη φροντίδα παιδιών

Ιωάννης Κουτελέκος , Μαρία Πολυκανδριώτη

Περίληψη

Η μουσική έχει χρησιμοποιηθεί ως θεραπευτική αγωγή, ανά τους αιώνες, ενώ πλήθος μελετών έχει διερευνήσει τις ιδιότητές της, στον τομέα της πρόληψης και της θεραπείας διαφόρων νοσημάτων. Η μουσική, ως θεραπευτική μέθοδος έχει θετικά αποτελέσματα στην φροντίδα των παιδιών και βρίσκει καλή εφαρμογή σε μονάδες προώρων, σε μονάδες εντατικής θεραπείας, σε χειρουργικά και ογκολογικά τμήματα και σε παιδιά με αναπηρίες. Σκοπός της παρούσης ανασκοπικής εργασίας ήταν α διερευνηθούν οι θεραπευτικές αξίες της μουσικής στην φροντίδα των παιδιών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιλάμβανε αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών μελετών που εκπονήθηκαν σε διεθνές επίπεδο και αναφέρονται στις θεραπευτικές επιδράεις της μουσικής σε νοσηλευόμενα παιδιά. Αποτελέσματα: Οι περισσότερες μελέτες εστιάζονται στα ευεργετικά αποτελέσματα της μουσικής στο παιδί. Τα αποτελέσματα της παρούσης μελέτης έδειξαν ότι, η μουσική χρησιμοποιείται ευρέως για την προαγωγή της ευημερίας και φαίνεται ότι ασκεί άμεσες θεραπευτικές επιδράσεις στο παιδί, που σχετίζονται κυρίως με την φυσιολογία και την ψυχολογία όπως αλλαγές στα ζωτικά σημεία, μείωση του άγχους και του πόνου, απόσπαση της προσοχής, καλύτερη επικοινωνία με το περιβάλλον κ.ά. Επίσης, η μουσική ασκεί έμμεσες θεραπευτικές επιδράσεις στο παιδί καθότι, προκαλεί θετικές αλλαγές στην συμπεριφορά των επαγγελματιών υγείας και συντελεί στην καλύτερη απόδοση στην εργασία. Συμπεράσματα: Η μουσική αποτελεί ένα θεραπευτικό εργαλείο χαμηλού κόστους που μπορούν να εφαρμόσουν οι επαγγελματίες υγείας στην φροντίδα του παιδιατρικού ασθενή και έχει βρεθεί ότι, είναι αποτελεσματικό στην δημιουργία θετικών εκβάσεων. Η γνώση των νοσηλευτών όσον αφορά στην μουσική ως θεραπευτική αγωγή πρέπει να βελτιωθεί και η θεραπευτική επίδραση της μουσικής πρέπει να είναι αποτέλεσμα συστηματικής επιστημονικής εφαρμογής.

Λέξεις κλειδιά: Μουσική‐ θεραπευτική μέθοδος ‐ επαγγελματίες υγείας

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.