Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Η αναζήτηση του όρου "Νοσηλευτική" στα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του θεραπευτηρίου "Ευαγγελισμός"

Λαμπρινή Κουρκούτα , Μαρία Αβραμίκα , Δέσποινα Σαπουντζή-Κρέπια

Περίληψη

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας ιστορικής έρευνας που αφορά στην αναζήτηση της έναρξης χρήσης του όρου Νοσηλευτική στην Ελλάδα. Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στην έρευνα των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Θεραπευτηρίου Ευαγγελισμός, περίοδος 1900 - 1963, σε κάποια διαθέσιμα στους ερευνητές Πρακτικά Συνεδριών Εφορείας της Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων του Ευαγγελισμού και στον Εσωτερικό Κανονισμό του Θεραπευτηρίου Ευαγγελισμός του 1908. Από τα αποτελέσματα της μελέτης προκύπτει ότι στον Εσωτερικό Κανονισμό του Θεραπευτηρίου "Ευαγγελισμός" του 1908 γίνεται αναφορά σε "προσωπικόν της νοσηλείας". Στα Πρακτικά των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Θεραπευτηρίου Ευαγγελισμός από το 1900 εως και το 1935 που έγινε η "ανεξαρτητοποίηση" της Σχολής από τη Νοσηλευτική Υπηρεσία του Νοσοκομείου και άρχισε να διοικείται από την Εφορεία της Σχολής χρησιμοποιείται ο όρος "νοσηλεία" σε αναφορές για νοσηλευτικά μαθήματα και δεν γίνεται πουθενά αναφορά στον όρο "Νοσηλευτική. Το 1932 σε πρακτικό της Εφορείας της Σχολής Νοσοκόμων γίνεται για πρώτη φορά μνεία του όρου "νοσηλευτικόν προσωπικόν". Ακόμα το 1935 σε αναφορά στα Πρακτικά των Συνεδριάσεων Δ.Σ. στο δώρο Χριστουγέννων του προσωπικού , χρησιμοποιείται εκ νέου ο όρος "Νοσηλευτικό προσωπικό", κάτι που επαναλαμβάνεται και το έτος 1936. Στα μετέπειτα πρακτικά μέχρι το 1963 γίνεται χρήση των όρων "προσωπικό νοσηλείας" και "νοσηλευτικό προσωπικό" ενώ παρατηρείται μια επικράτηση του δεύτερου όρου με την πάροδο των ετών, πουθενά όμως δεν ανευρέθη ο όρος "νοσηλευτική".

Λέξεις κλειδιά: Όρος Νοσηλευτική, Πρακτικά, Θεραπευτήριο Ευαγγελισμός, Ελλάδα

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.