Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Μελέτη γνώσεων παλμικής οξυμετρίας σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό

Σωτηρία Κουτσούκη , Δημήτριος Κοσμίδης

Περίληψη

Η παλμική οξυμετρία είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μη επεμβατική μέθοδος για την παρακολούθηση της αρτηριακής οξυγόνωσης. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές είναι υπεύθυνοι για την σωστή ερμηνεία των μετρήσεών της, λαμβάνοντας κατάλληλες παρεμβάσεις για την διαχείριση των ασθενών. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η διερεύνηση του επιπέδου γνώσεων των γιατρών και νοσηλευτών για την παλμική οξυμετρία και ο προσδιορισμός των αναγκών για εκπαίδευση. ΥΛΙΚΟ - ΜΕΘΟΔΟΣ: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 376 γιατροί νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτών, από τμήματα εντατικής και γενικής φροντίδας επτά νοσοκομείων. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε με την συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου. Το πρώτο μέρος περιείχε θέματα για την εμπειρία την χρήση και τις απόψεις για την εκπαίδευση σχετικά με την παλμική οξυμετρία. Το δεύτερο μέρος περιείχε ένα 15 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής για την ανίχνευση των γνώσεων το οποίο αναπτύχθηκε από τους ερευνητές με βάση την διεθνή βιβλιογραφία. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το 70,7% του δείγματος χρησιμοποιεί το παλμικό οξύμετρο συχνά και το 66,3% το θεωρεί πολύ χρήσιμο στην καθημερινή κλινική πράξη. Το 83,7% δεν είχε κάποιου είδους προηγούμενη εκπαίδευση ενώ πάνω από 81,4% πιστεύουν ότι χρειάζονται περισσότερη εκπαίδευση. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας συνολικά στο δείγμα (κλίμακα1-15) ήταν 8,5. Η βαθμολογία στις ομάδες του δείγματος είχαν ως εξής: 10,5±2,7 για τους ειδικούς γιατρούς, 9,6±3,1 για τους ειδικευόμενους, 7,8±3,3 για τους νοσηλευτές και 7,4±3,4 για τους βοηθούς νοσηλευτές. Χαμηλά ποσοστά σωστών απαντήσεων παρατηρήθηκαν κυρίως στις ερωτήσεις που αφορούσαν τις αρχές λειτουργίας, τους παράγοντες που επηρεάζουν την ακρίβεια και τις φυσιολογικές τιμές του παλμικού οξύμετρου. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι γνώσεις γενικά για την παλμική οξυμετρία είναι ανεπαρκείς και ιδιαίτερα στους νοσηλευτές. Εκφράζεται δε συνολικά η ανάγκη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση.

Λέξεις κλειδιά: Παλμική οξυμετρία, επίπεδο γνώσεων, γιατροί, νοσηλευτές

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.