Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Αναζήτηση του όρου "Νοσηλευτική" στα ελληνικά λεξικά και εγκυκλοπαίδειες από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι το 2002

Δέσποινα Σαπουντζή-Κρέπια , Ευανθία Σακελλάρη

Περίληψη

Ο όρος "νοσηλευτική" άρχισε κατά προφορικές μαρτυρίες να χρησιμοποιείται στον Ελληνικό νοσηλευτικό χώρο τις δεκαετίες του 1940-1950. Πλην όμως ο όρος συνέχιζε να μην είναι ευρέως γνωστός στην Ελληνική κοινωνία. Η αναζήτηση λοιπόν της εμφάνισης του στην Ελληνική λεξικογραφία έχει ενδιαφέρον για τους Έλληνες νοσηλευτές. Σκοπός: Η αναζήτηση του λήμματος "νοσηλευτική" στην ελληνική λεξικογραφία και εγκυκλοπαίδειες. Υλικό και Μέθοδος: Διενεργήθηκε Ιστορική Έρευνα για τη χρονική περίοδο 1833 – 2002. Εντοπίσθηκαν και μελετήθηκαν 60 λεξικά και εγκυκλοπαίδειες. Αποτελέσματα: Οι πρώτες εντοπισθείσες εκδόσεις είναι το "Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης" (Βιέννη 1836), το "Λεξικόν Εγκυκλοπαιδείας" (Σμύρνη 1864) και το "Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν" (Ελευθερουδάκης, Αθήνα 1890 –1891). Σε καμία από τις παραπάνω εκδόσεις δεν περιέχεται το λήμμα "νοσηλευτική". Τον 20ο αιώνα εντοπίσθηκαν οι εκδόσεις 54 λεξικών και εγκυκλοπαιδειών από το 1900 έως και το 1999. Στις περισσότερες από τις εκδόσεις αυτές δεν γίνεται αναφορά στο λήμμα "νοσηλευτική" που κάνει την εμφάνιση του, μόλις στη δεκαετία του '90, σε τρεις πηγές όπως στην "Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα" (Αθήνα 1991), στο "Σύγχρονον Λεξικόν της Νεοελληνικής Γλώσσας" (Εκδόσεις Πατάκη 1991), στην επανέκδοση του "Ελληνικού λεξικού" Τεγόπουλου-Φυτράκη (1999) και στο "Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας" Μπαμπινιώτη (1998). Τον 21ο αιώνα εντοπίσθηκαν 2 λεξικά όπου το λήμμα "νοσηλευτική" δεν αναφέρεται, ενώ αναφορά του γίνεται στο "Το Μεγάλο Λεξικό της Δημοτικής" (Αφοι Μπουσνάκη Ο.Ε. 2002) και στην επανέκδοση του λεξικού Μπαμπινιώτη το 2002. Συμπεράσματα: Το λήμμα "νοσηλευτική" αρχίζει πλέον να περιλαμβάνεται στα λεξικά, απαιτείται όμως προσπάθεια από τους νοσηλευτικούς φορείς για την σωστή απόδοση της έννοιάς του στις παραπάνω εκδόσεις.

Λέξεις κλειδιά: Όρος "Νοσηλευτική", ελληνικά, λεξικά, εγκυκλοπαίδειες

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.