Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Συμπεριφορές Υγείας Νοσηλευτών

Αικατερίνη Μαρβάκη , Μαρία Αβραμίκα , Γεωργία Καρκούλη , Όλγα Καδδά , Μαρκέλλα Δρίζου , Αντωνία Καλογιάννη , Αθανασία Νέστωρ

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της τήρησης συμπεριφορών υγείας από τους νοσηλευτές και κάποιων συνηθειών, που έχουν σχέση με κανόνες ασφάλειας.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΟΟΔΟΣ: Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέ- λεσαν 282 νοσηλευτές, οι οποίοι εργάζονταν σε Νοσοκομεία της Αθήνας. Απ’ αυτούς το 18,5% ήταν άνδρες και το 81,5% γυναίκες. Οι ηλικίες κυμαίνονταν από 25 έως 55 χρόνων. Το 10.3% ήταν Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και οι υπόλοιποι τεχνολογικής. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο 20 ερωτήσεων κλειστού τύπου.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από την ανάλυση των δεδομένων προέ- κυψε μεταξύ άλλων: Προληπτικούς κανόνες υγιεινής τηρεί το 40.8% του συνόλου του δείγματος, ενώ οι έγγαμοι σε σχέση με τους άγαμους εμφανίζουν υπεροχή στην τήρηση του συγκεκριμένου μέτρου με διαφορά ρ< 0.001. Σπάνια χρήση εθιστικών ουσιών δήλωσε ότι έκανε το 1.5% των εγγάμων και το 6.1% των αγάμων με σημαντική διαφορά ρ<0.001.
Οι νοσηλευτές καπνίζουν πάρα πολύ σε ποσοστό 32.8% με στατιστικά σημαντική διαφορά ρ< 0,001. έναντι αυτών που δεν καπνίζουν. Ετήσιο check up κάνει συχνά το 16% των γυναικών και το 6.6% των ανδρών με διαφορά ρ< 0.002. Λεν κοιμάται ποτέ 7-8 ώρες το 24ωρο το 10.4% των γυναικών και το 4.9% των ανδρών. Το 44% των ατόμων που εργάζονται >10 χρόνια, βρίσκει «σπάνια» ελεύθερο χρόνο για τις αγαπημένες του ασχολίες σε αντίθεση με το 7,5% που βρίσκει «πάντα», ενώ το 20,3% αυτών που εργάζονται 5-10 έτη έχει «σπάνια» διαθέσιμο χρόνο, συγκριτητά με το 1,3% που έχει «πάντα» με στατιστικά σημαντική διαφορά ρ< 0,001. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι οι νοσηλευτές καπνίζουν σε υψηλά ποσοστά, δεν κάνουν όμως σχεδόν καθόλου χρήση τοξικών ουσιών. Πολύ μητρό ποσοστό αυτών προβαίνει σε ετήσιο check-up. Στην πλειοψηφία τους δεν αφιερώνουν αρκετό χρόνο για την οικογένεια, τους φίλους και τις αγαπημένες τους ασχολίες.

Λέξεις κλειδιά: Υγιεινοί τρόποι συμπεριφοράς, κάπνισμα, δίαιτα, άσκηση, νοσηλευτές

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.