Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Νέες Ελπίδες για την Αντιμετώπιση της Αγγειακής Ανοιας

Γκρέτα Βόζνιακ , Ζωή Ρούπα , Ευαγγελία Κοτρώτσιου

Περίληψη

Η άνοια είναι σύνδρομο που κλινικά εκδηλώνεται με έκπτωση των νοητικών λειτουργιών, απα- ραιτήτως της μνήμης και κατά περίπτωση του λόγου, της γνωσίας και της πραξίας. Σταδιακά, εμφανίζονται λειτουργικές διαταραχές με απώλεια της καθημερινής λειτουργικής αυτονομίας και διαταραχές της συμπεριφοράς. Η παθογένεια της νόσου είναι πολυ- παραγοντική και περιλαμβάνει γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου είναι το θετικό οικογενειακό ιστορικό, η μεγάλη ηλικία, κάποια ενδεχόμενη αγγειακή νόσος του εγκεφάλου, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, οι κρα- νιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η αγγειακή άνοια είναι η δεύτερη mo συχνή αιτία άνοιας. Καταλυτικής σημασίας για την ανάπτυξη άνοιας είναι οι βλάβες σε περιοχές που επηρεάζουν τη μνήμη και τις γνωσιακές λειτουργίες, όπως ο θάλαμος, μετωπιαία λευκή ουσία, το πρόσθιο τμήμα της βάσης του εγκεφάλου, τα βασικά γάγγλια, η έσω κάψα, ο ιππόκαμπος, τα μαστία, ο μεσεγκέφαλος και η γέφυρα. Ιδιαίτερη σημασία στην πρόληψη τόσο της εκδήλωσης όσο και της εξέλιξης της αγγειακής άνοιας αποδίδεται στην αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης. Η ιδανική αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης στους ασθενείς με αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ), αλλά και σε όσους εμφανίζουν κίνδυνο εκδήλωσης ΑΕΕ ή άλλης εγκέφαλο αγγειακής επιπλοκής, όπως η αγγειακή άνοια, στα πλαίσια τόσο της δευτερογενούς όσο και της πρωτογενούς πρόληψης απαιτεί χρήση αντιυπερτασικών φαρμάκων, τα οποία εκτός από τη μείωση της αρτηριακής ιήεσεως, παρουσιάζουν και άλλες ευνοϊκές επιδράσεις αναφορικά με την παθογένεια, εξελιξη και πρόγνωση των ισχαιμικών εγκεφαλικών βλαβών. Ετσι με βάση τα αποτελέσματα των μελετών, προκύπτει ότι νεότερες ομάδες αντιυπερτασικών φαρμάκων, όπως οι ανταγωνιστές ασβεστίου και οι α-ΜΕΑ φαίνεται να υπερτερούν έναντι της συμβατικής αντιυπερτασικής αγωγής στην πρόληψη των εγκεφαλικών βλάβων, παρά το γεγονός ότι έχουον παρόμοιο αντιυ- περτασικό αποτέλεσμα, πιθανώς λόγω των επιπρόσθετων δράσεών τους. Επίσης, υπάρχουν ενδείξεις ότι τα ΜΣΑΦ, τα οιστρογόνα και η βιταμίνη Ε ίσως έχουν προστατευτική δράση στην αγγειακή άνοια, όπως και το Aricept - δονεπεζίλη, το οποίο ενδείκνυται και για την αντιμετώπιση της άνοιας Alzheimer.

Λέξεις κλειδιά: Αγγειακή άνοια, γνωστική λειτουργία, θεραπεία

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.