Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Δομή Ελληνικού Συστήματος Υγείας και Πηγές Χρηματοδότησής του

Σπύρος Καρακούνος

Περίληψη

Θεμελιώδης μεταρρύθμιση στον τομέα της υγείας στην Ελλάδα υπήρξε η ψήφιση του νόμου 1397/83 που προέβλεπε την ίδρυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ). 'Ενα γεγονός που συνετέλε- σε στην ανάπτυξη ενός κράτους πρόνοιας. Το σύστημα υγείας περιλαμβάνει το σύνολο των υγειονομικών μονάδων μιας χώρας που βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία και λειτουργική αλληλεξάρτηση για τη διατήρηση και προαγωγή της υγείας του πληθυσμού. Από το 1983 έως σήμερα πραγματοποιήθηκαν προσπάθειες ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού του συστήματος υγείας, που συνετέλεσαν στη διαμόρφωση της ισχύουσας δομής του. Κινητήρια δύναμη της αναμόρφωσης και της εγκαθίδρυσης του συστήματος υγείας αποτελεί η χρηματοδότησή του από ποικίλες πηγές του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.

Λέξεις κλειδιά: Δημόσιος Τομέας, Ιδιωτικός Τομέας, Περίθαλψη, Δαπάνες, Χρηματοδότηση

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.