Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Η Έννοια και η Στρατηγική της Καινοτομίας σε Νοσηλευτικό Πλαίσιο

Ελένη Λαχανά , Ιωάννα Παπαθανασίου

Περίληψη

Ένα νοσοκομείο θεωρείται ταυτόχρονα θεσμός και τεχνικό σύστημα. Η τεχνολογία επηρεάζει καίρια το νοσοκομείο που χρησιμοποιεί μια σειρά από νέες τεχνολογίες και καινοτομίες. Ο νοσηλευτής καλείται καθημερινά να υιοθετήσει νέες τεχνικές, νέες ορολογίες, νέα προβλήματα και να τα προσεγγίσει με νέα προοπτική. Παραδοσιακά, η έννοια της καινοτομίας προσδιόριζε ότι είχε σχέση μόνο με την τεχνολογία. Σήμερα καινοτομία ορίζεται η οποιοδήποτε ιδέα, πρακτική ή ιδεολογία, ανεξάρτητα από το αν είναι πραγματικά καινούργια, αρκεί που γίνεται αντιληπτή ως καινούργια από τη μονάδα (άτομο ή κλινική), που την υιοθετεί. Οι καινοτομίες που επιλέγουμε ως λύση σε ένα πρόβλημα είναι ή ριζοσπαστικές ή εξελικτικές και αφορούν ολόκληρο το νοσοκομείο ή κάποιο τμήμα του. Η διάχυση της καινοτομίας εξαρτάται από το τύπο των ιηο- θετούντων. Οι παράγοντες που συντελούν τη καινοτομία μπορούν να αναζητηθούν στο ευρύτερο και στο εσωτερικό πλαίσιο του νοσοκομείου. Η στρατηγική της καινοτομίας εντοπίζεται στην αγάπη του καινοτόμου για αλλαγή, στην ανταμοιβή των ατόμων που προωθούν νεωτερισμούς, στη συλλογική εργασία, στην ύπαρξη πολιτιστικού προτύπου, σε μια ευέλικτη νοσηλευτική υπηρεσία, στην αποφυγή των κλασικών οργανογραμμάτων, στη δια βίου εκπαίδευση και στην προσαρμογή σύμφωνα με τις επιθυμίες του ασθενούς. Επισημαίνουμε τη συνεχή ανάγκη εγρήγορσης της νοσηλευτικής διοίκησης στη σύγχρονη πραγματικότητα. Η αύξηση των καινοτομιών θα βοηθήσει στην επαγγελματική επιβίωση και εξέλιξη των ενασχολούμενων με τη διοίκηση των νοσηλευτώ

Λέξεις κλειδιά: τεχνολογία, καινοτομία, νοσηλευτική υπηρεσία, στρατηγική

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.